Дистрибуційний Договір

м........, .............. року

ПОСТАЧАЛЬНИК:............, в особі................., що діє на підставі........, з однієї сторони, та

ДИСТРИБ'ЮТОР:..............., в особі................., що діє на підставі.........., з другої сторони,

(в подальшому разом іменуються "Сторони", а кожна окремо – "Сторона") беручи до уваги те, що

ПОСТАЧАЛЬНИК є виробником .......... товарів зазначених в додатках до цього договору (надалі іменуються як "ТОВАРИ"), а

ДИСТРИБ'ЮТОР бажає отримати від постачальника, виключне право на продаж і розповсюдження Товарів в ......., за винятком ........... (надалі іменовані як "ТЕРИТОРІЯ"),

уклали цей Дистрибуційний договір (надалі іменується "Договір") про таке.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Постачальник на термін дії цього Договору призначає Дистриб'ютора в якості єдиного і ексклюзивного дистриб'ютора з продажу товарів на Території. Дистриб'ютор зобов'язаний докласти максимальних зусиль для стимулювання продажу товарів.
1.2. На умовах даного договору Постачальник зобов'язується передати у власність Дистриб'юторові товари, а Дистриб'ютор зобов'язується прийняти та оплатити Товари.
1.3. Найменування, одиниці виміру та загальна кількість Товарів, що підлягає поставці за цим Договором, її часткове співвідношення (асортимент, сортамент, номенклатура), визначаються специфікацією (надалі іменується "Специфікація"), що є додатком N 1 до цього Договору.
1.4. Якість товарів, що поставляється за цим Договором, має відповідати .......... (вказати найменування стандартів, ТУ, іншої технічної документації або зазначити зразок).
1.5. Гарантійний строк щодо товарів, яка поставляється за цим Договором, складає .......
1.6. Умови цього Договору викладені Сторонами у відповідності до вимог Міжнародних правил щодо тлумачення термінів "Інкотермс" (в редакції 2010 року), які застосовуються із урахуванням особливостей, пов'язаних із внутрішньодержавним характером цього Договору, а також тих особливостей, що випливають із умов цього Договору.

2. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ ТОВАРІВ

2.1. Постачальник відвантажує товари на Територію виключно на адресу Дистриб'ютора.
2.2. Постачальник буде, в міру своїх можливостей, виконувати всі замовлення на Товари, отримані від Дистриб'ютора.
2.3. Доставка здійснюється на склад Дистриб'ютора. Договірна ціна з включає доставку до вказаного складу.
2.4. Поставка товарів за цим Договором здійснюється у такі строки: .............
2.5. Місце здійснення поставки товарів Постачальником ..........
2.6. Відвантаження товарів здійснюється ................. (вказати спосіб відвантаження товарів Постачальником)
2.7. Товари передаються в тарі і упаковці, що відповідає: ...... (стандарт, ГОСТ, ДСТУ, інша технічна документація).
2.8. Додаткові умови: .....................
2.9. Постачальник повинен надати Дистриб'ютору будь-які дозволи чи документи, які мають право вимагати державні органи у зв'язку з продажем Товарів на Території. Постачальник несе відповідальність за своєчасне отримання та наявність таких документів.

3. ЦІНА ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

3.1. Ціна за одиницю Товарів, що поставляється за цим Договором, визначена Сторонами у Специфікації.
3.2. Загальна ціна товарів, що поставляється за цим Договором, складає: ........
3.3. Розрахунки за цим Договором здійснюються шляхом ........
3.4. Строк оплати товарів, що поставляється за цим Договором, становить .......
3.5. Дистриб'ютор надає Постачальнику наступні документи, що підтверджують його платоспроможність: .........
3.6. Постачальник надає Дистриб'юторові наступні документи, що підтверджують наявність товарів і відсутність прав на цю товари в інших осіб: ............
3.7. Постачальник та Дистриб'ютор повинні вести переговори будь-яке зростання цін на Товари принаймні за 60 днів до дати набрання чинності такими змінами.
3.8. Постачальник та Дистриб'ютор домовляються на щорічній основі про ціни, за якими Дистриб'ютор повинен продавати Товари третім особам.

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ЗА ПОРУШЕННЯ ДОГОВОРУ

4.1. У випадку порушення зобов'язання, що виникає з цього Договору (надалі іменується "порушення Договору"), Сторона несе відповідальність, визначену цим Договором та (або) чинним в Україні законодавством.

Порушенням Договору є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом цього Договору.
Сторона не несе відповідальності за порушення Договору, якщо воно сталося не з її вини (умислу чи необережності).
Сторона вважається невинуватою і не несе відповідальності за порушення Договору, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів щодо належного виконання цього Договору.

4.2. За прострочення передачі товарів, передачу меншої кількості товарів, ніж передбачено цим Договором, Постачальник виплачує Дистриб'юторові за вимогою останнього неустойку в розмірі ......
4.3. За необґрунтовану відмову, ухилення від оплати товарів Дистриб'ютор виплачує Постачальникові за вимогою останнього штраф у розмірі ............... % суми, від оплати якої Дистриб'ютор відмовився або ухилився.
4.4. За прострочення в оплаті товарів Дистриб'ютор виплачує Постачальникові за вимогою останнього пеню у розмірі ......... % (не більше подвійної облікової ставки НБУ, що діяла у період, за який сплачується пеня) від суми простроченого платежу за кожний день прострочення.
4.5. Сторона, що порушила цей Договір, зобов'язана відшкодувати збитки, завдані таким порушенням, незалежно від вжиття іншою Стороною будь-яких заходів щодо запобігання збиткам або зменшення збитків, окрім випадків коли остання своїм винним (умисним або необережним) діянням (дією чи бездіяльністю) сприяла настанню або збільшенню збитків.
4.6. Сплата Стороною визначених цим Договором та (або) чинним в Україні законодавством штрафних санкцій (неустойки, штрафу, пені) не звільняє її від обов'язку відшкодувати за вимогою іншої Сторони збитки, завдані порушенням Договору (реальні збитки та (або) упущену вигоду) у повному обсязі, а відшкодування збитків не звільняє її від обов'язку сплатити за вимогою іншої Сторони штрафні санкції у повному обсязі.
4.7. Сплата Стороною та (або) відшкодування збитків, завданих порушенням Договору, не звільняє її від обов'язку виконати цей Договір в натурі, якщо інше прямо не передбачено чинним в Україні законодавством.

5. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ

5.1. Сторона звільняється від визначеної цим Договором та (або) чинним в Україні законодавством відповідальності за повне чи часткове порушення Договору, якщо вона доведе, що таке порушення сталося внаслідок дії форс-мажорних обставин, визначених у цьому Договорі, за умови, що їх настання було засвідчено у визначеному цим Договором порядку.

Під форс-мажорними обставинами у цьому Договорі розуміються випадок, непереборна сила, а також усі інші обставини, які визначені як підстава для звільнення від відповідальності за порушення Договору.
Під непереборною силою у цьому Договорі розуміються будь-які надзвичайні події зовнішнього щодо Сторін характеру, які виникають без вини Сторін, поза їх волею або всупереч волі чи бажанню Сторін, і які не можна за умови вжиття звичайних для цього заходів передбачити та не можна при всій турботливості та обачності відвернути (уникнути), включаючи (але не обмежуючись) стихійні явища природного характеру (землетруси, повені, урагани, руйнування в результаті блискавки тощо), лиха біологічного, техногенного та антропогенного походження (вибухи, пожежі, вихід з ладу машин й обладнання, масові епідемії, епізоотії, епіфітотії тощо), обставини суспільного життя (війна, воєнні дії, блокади, громадські хвилювання, прояви тероризму, масові страйки та локаути, бойкоти тощо), а також видання заборонних або обмежуючих нормативних актів органів державної влади чи місцевого самоврядування, інші законні або незаконні заборонні чи обмежуючі заходи названих органів, які унеможливлюють виконання Сторонами цього Договору або тимчасово перешкоджають такому виконанню.
Під випадком у цьому Договорі розуміються будь-які обставини, які не вважаються непереборною силою за цим Договором і які безпосередньо не обумовлені діями Сторін та не пов'язані із ними причинним зв'язком, які виникають без вини Сторін, поза їх волею або всупереч волі чи бажанню Сторін, і які не можна за умови вжиття звичайних для цього заходів передбачити та не можна при всій турботливості та обачності відвернути (уникнути).
Не вважаються випадком недодержання своїх обов'язків контрагентом тієї Сторони, що порушила цей Договір, відсутність на ринку товарів, потрібних для виконання цього Договору, відсутність у Сторони, що порушила Договір, необхідних коштів.
Окрім випадку та непереборної сили, підставою для звільнення Сторони від визначеної цим Договором та (або) чинним в Україні законодавством відповідальності за повне чи часткове порушення Договору є будь-яка із наступних обставин надзвичайного характеру: ............, за умови, що вона виникла без умислу Сторони, що порушила цей Договір.

5.2. Настання непереборної сили має бути засвідчено компетентним органом, що визначений чинним в Україні законодавством.
5.3. Настання випадку та обставин, які визначені у пп. 5.1.5 цього Договору, засвідчується Стороною, що на них посилається, шляхом ..........
5.4. Сторона, що має намір послатися на форс-мажорні обставини, зобов'язана невідкладно із урахуванням можливостей технічних засобів миттєвого зв'язку та характеру існуючих перешкод повідомити іншу Сторону про наявність форс-мажорних обставин та їх вплив на виконання цього Договору.
5.5. Якщо форс-мажорні обставини та (або) їх наслідки тимчасово перешкоджають виконанню цього Договору, то виконання цього Договору зупиняється на строк, протягом якого воно є неможливим.
5.6. Якщо у зв'язку із форс-мажорними обставинами та (або) їх наслідками, за які жодна із Сторін не відповідає, виконання цього Договору є остаточно неможливим, то цей Договір вважається припиненим з моменту виникнення неможливості виконання цього Договору, однак Сторони не звільняються від обов'язку, визначеного у п. 5.4 цього Договору.
5.7. Якщо у зв'язку із форс-мажорними обставинами та (або) їх наслідками виконання цього Договору є тимчасово неможливим і така неможливість триває протягом ....... і не виявляє ознак припинення, то цей Договір може бути розірваний в односторонньому порядку будь-якою Стороною шляхом направлення за допомогою поштового зв'язку письмової заяви про це іншій Стороні.
5.8. Наслідки припинення цього Договору, в тому числі його одностороннього розірвання, на підставі пунктів 5.6 та 5.7 цього Договору визначаються у відповідності до чинного в Україні законодавства.
5.9. Своєю домовленістю Сторони можуть відступити від положень пунктів 5.6 та 5.7 цього Договору та визначити у додатковій угоді до цього Договору свої наступні дії щодо зміни умов цього Договору.

6. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

6.1. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.
6.2. Якщо відповідний спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного в Україні законодавства.

7. ДІЯ ДОГОВОРУ

7.1. Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його підписання Сторонами та його скріплення печатками Сторін.
7.2. Строк цього Договору починає свій перебіг у момент, визначений у п. 7.1 цього Договору та закінчується ...........
7.3. Закінчення строку цього Договору не звільняє Сторони від виконання обов’язків, взятих на себе за даним договором та від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії цього Договору.
7.4. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним в Україні законодавством, зміни у цей Договір можуть бути внесені тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору.
7.5. Зміни у цей Договір набирають чинності з моменту належного оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді, цьому Договорі або у чинному в Україні законодавстві.
7.6. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним в Україні законодавством, цей Договір може бути розірваний тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору.

8. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

8.1. Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, у тому числі пов'язані із дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регламентуються цим Договором та відповідними нормами чинного в Україні законодавства, а також застосовними до таких правовідносин звичаями ділового обороту на підставі принципів добросовісності, розумності та справедливості.
8.2. На момент укладення цього Договору Постачальник та Дистриб'ютор є платниками податку на прибуток підприємств на загальних умовах.
8.3. Після підписання цього Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні договори, протоколи про наміри та будь-які інші усні або письмові домовленості Сторін з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу, але можуть братися до уваги при тлумаченні умов цього Договору.
8.4. Сторони несуть повну відповідальність за правильність вказаних ними у цьому Договорі реквізитів та зобов'язуються своєчасно у письмовій формі повідомляти іншу Сторону про їх зміну, а у разі неповідомлення несуть ризик настання пов'язаних із ним несприятливих наслідків.
8.5. Передача прав та обов’язків за цим Договором однією із Сторін до третіх осіб допускається виключно за умови письмового погодження цього із іншою Стороною.
8.6. Додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід'ємною частиною і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі, підписані Сторонами та скріплені їх печатками.
8.7. Всі виправлення за текстом цього Договору мають силу та можуть братися до уваги виключно за умови, що вони у кожному окремому випадку датовані, засвідчені підписами Сторін та скріплені їх печатками.
8.8. Цей Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології українською мовою у двох автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу, – по одному для кожної із Сторін.

Місцезнаходження і реквізити сторін

Характеристика Дистриб'юторської угоди

Дистриб'юторська угода, також відома як договір про дистрибуцію, являє собою договір між торговими партнерами, яка передбачає відповідальність обох сторін. Угоди, як правило, укладаються між виробником або постачальником і дистриб'ютором.

Основні елементи дистриб'юторської угоди включають в себе терміни й умови постачання, а також положення про винятковість. Ексклюзивна угода, наприклад, передбачає, що вказаний дистриб'ютор буде тільки один з правом продажу товару в конкретній географічній області.

Нижче наводиться перелік рекомендованих умов, які мають враховуватися при розробці дистриб'юторського договору:

Умови продажу.
Термін, на який укладено договір.
Порядок здійснення маркетингу.
Торгова марка та ліцензування.
Ексклюзивність або винятковість.
Географічна територія, яка охоплюється угодою.
Продуктивність.
Звітность.
Обставини, за яких договір може бути розірваний.