ДОГОВІР ПРОСТОГО ТОВАРИСТВА

м. ............			................. 200.. р.

СТОРОНА 1: ....................., в особі ................., що діє на підставі ..........., з одного боку, та

СТОРОНА 2: ....................., в особі .................., що діє на підставі .........., з другого боку,

уклали цей Договір про спільну діяльність (надалі іменується "Договір") про таке.

1. ПРЕДМЕТ І МЕТА ДОГОВОРУ

1.1. Сторони за цим Договором зобов'язуються шляхом об'єднання своїх зусиль та майна, що належить Сторонам на відповідних правових титулах (право власності, повного господарського відання, оперативного управління), спільно діяти в сфері ................... для досягнення наступних спільних господарських цілей: ....................

2. ВЗАЄМНІ ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

2.1. Для якнайшвидшого досягнення цілей, визначених цим Договором, Сторони зобов'язуються:

 • обмінюватися наявною у їхньому розпорядженні інформацією з питань, що становлять взаємний інтерес Сторін;
 • в строк ......... проводити спільні консультації та семінари з узгодженої тематики для обговорення питань сумісної діяльності;
 • у випадку необхідності здійснювати взаємне кредитування та фінансування на безвідсотковій та безоплатній основі у відповідності до угод, що укладатимуться між Сторонами;
 • виконувати спільні замовлення та замовлення один одного з предмету сумісної діяльності на пріоритетній та пільговій основі.

2.2. Спільна діяльність Сторін буде здійснюватися у відповідності до "Програми робіт" (Додаток N 1), що додається до Договору, в якій Сторони визначають порядок, термін, етапи та інші умови спільної діяльності.

2.3. У Програму робіт можуть вноситися зміни, доповнення та уточнення в порядку, що визначається Договором.

3. ОБОВ'ЯЗКИ СТОРОНИ 1

3.1. Сторона 1 за цим Договором зобов'язується:

 • в строк протягом ........ з моменту підписання цього Договору перерахувати Стороні 2 платіжним дорученням грошовий внесок у розмірі ......... грн.;
 • здійснювати у випадку необхідності додаткові внески задля реалізації спільної діяльності шляхом перерахування грошей на поточний рахунок Сторони 2, або шляхом оплати її витрат з спільної діяльності;
 • .............

4. ОБОВ'ЯЗКИ СТОРОНИ 2

4.1. Сторона 2 за цим Договором зобов'язується:

 • після підписання Договору негайно приступити до здійснення комерційних проектів, профінансованих Стороною 1;
 • вжити заходів по найму відповідного персоналу для виконання робіт за Договором;
 • надавати в строк ............ Стороні 1 інформацію про перебіг виконання спільних проектів;
 • надавати щотижнево фінансові звіти про порядок використання коштів Сторони 1;
 • ..............

5. ВЕДЕННЯ СПІЛЬНИХ СПРАВ

5.1. Ведення спільних справ за Договором здійснюються Сторонами за їх спільною згодою.

5.2. Рішення приймаються на зборах представників Сторін, або шляхом опитування письмово, по телеграфу або факсом.

5.3. Керівництво спільною діяльністю за Договором, а також ведення спільних справ, бухгалтерського та податкового обліку доручається Стороні 2.

5.4. Сторона 2 діє на підставі довіреності, яку Сторона 1 зобов'язується видати протягом .............. з моменту підписання Договору.

5.5. Сторона 2 є повноважним представником Сторони 1, керує всією спільною діяльністю та здійснює усі необхідні юридичні дії та акти для досягнення поставленої за Договором цілі.

5.6. Всі фінансові операції по спільній діяльності Сторін здійснюються через поточний рахунок Сторони 2.

5.7. Сторона 1 має право здійснювати контроль за діяльністю Сторони 2 в межах Договору шляхом перевірки бухгалтерських та інших документів останньої.

5.8. Сторона 2 має право залучати для виконання своїх зобов'язань за Договором третіх осіб, беручи на себе відповідальність перед Стороною 1 за їхні дії.

6. ВНЕСКИ І ЧАСТКИ СТОРІН

6.1. Внесок Сторони 1 - грошові кошти, надані Стороні 2 в період дії Договору на цілі спільної діяльності, а також наступне:

.............. (визначається, яке майно та яка діяльність Сторони 1 вважається внеском) ...........

Порядок та строк здійснення внесків: ...................

Частка Сторони 1 складає ................... %.

6.2. Внесок Сторони 2 - особиста трудова участь, а також наступне: ........ (визначається, яке майно та яка діяльність Сторони 2 вважається внеском) ............

Порядок та строк здійснення внесків:

.....................

Частка Сторони 2 складає ..................... %.

6.3. При зміні обсягів робіт, що виконуються, Сторони вносять відповідні зміни та доповнення до Договору, в тому числі уточнюючи свою часткову участь в спільній діяльності.

7. СПІЛЬНЕ МАЙНО СТОРІН ЗА ДОГОВОРОМ

7.1. Грошові та майнові внески Сторін, а також майно, створене або придбане Сторонами в результаті спільної діяльності, складає їх спільну часткову власність.

7.2. Спільне майно Сторін обчислюється на окремому балансі Сторони 2, який ведеться в порядку, узгодженому зі Стороною 1.

8. РОЗПОДІЛ РЕЗУЛЬТАТІВ СУМІСНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

8.1. Продукція, що є результатом спільної діяльності, буде реалізовуватися в наступному порядку: ..................

8.2. Всі доходи, що отримуються у результаті спільної діяльності, використовуються в першу чергу на відшкодування матеріальних витрат.

8.3. Прибуток, що отримується Сторонами від спільної діяльності, підлягає розподілу пропорційно часткам, визначеним у п. 6 Договору.

8.4. Підбиття підсумків спільної діяльності і розподіл прибутку між Сторонами здійснюється в строк ................. на підставі окремого балансу, який складає Сторона 2.

Баланс повинен бути поданий Стороні 1 не пізніше ............... - го числа кожного ...........

8.5. Фактичний розподіл прибутку здійснюється шляхом перерахування відповідної частки прибутку Стороні 1 та утримання відповідної частки прибутку Стороною 2.

Порядок і строк розподілу спільної продукції здійснюється Сторонами у відповідності до окремих угод.

8.6. Оподаткування прибутку від спільної діяльності здійснюється Сторонами в порядку, передбаченому чинним законодавством.

9. ВИТРАТИ І ЗБИТКИ СТОРІН ЗА ДОГОВОРОМ

9.1. Спільні витрати та збитки Сторін покриваються за рахунок спільного майна Сторін, отриманого в результаті спільної діяльності.

9.2. У випадку недостатності спільного майна для покриття витрат та збитків, що виникли в результаті спільної діяльності, це покриття здійснюється Сторонами пропорційно їхнім часткам.

9.3. Затрати на утримання спільного майна (в тому числі й майнові податки) враховуються при визначенні часток участі Сторін в спільної діяльності.

9.4. Фактичний обсяг спільної діяльності з його розподілом за видами затрат між Сторонами визначається в балансі, що складається Стороною 2.

10. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН І ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

10.1. У випадку порушення своїх зобов'язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність, визначену цим Договором та чинним в Україні законодавством. Порушенням зобов'язання є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов'язання.

10.2. Сторони не несуть відповідальності за порушення своїх зобов'язань за цим Договором, якщо воно сталося не з їх вини. Сторона вважається невинуватою, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів для належного виконання зобов'язання.

10.3. Усі спори, що пов'язані із цим Договором, його укладанням або такі, що виникають в процесі виконання умов цього Договору, вирішуються шляхом переговорів між представниками Сторін. Якщо спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору у порядку, визначеному відповідним чинним в Україні законодавством.

11. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ ТА ІНШІ УМОВИ

11.1. Цей Договір набуває чинності з моменту його підписання і діє до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань за цим Договором.

11.2. Після підписання цього Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні угоди та протоколи про наміри з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу.

11.3. Зміни в цей Договір можуть бути внесені за взаємною згодою Сторін, що оформляється додатковою угодою до цього Договору.

11.4. Зміни та доповнення, додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід'ємною частиною і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі та підписані уповноваженими на те представниками Сторін.

11.5. Усі правовідносини, що виникають у зв'язку з виконанням умов цього Договору і не врегульовані ним, регламентуються нормами чинного в Україні законодавства.

11.6. Цей Договір складений українською мовою, на ..... сторінках у ....... примірниках, кожний з яких має однакову юридичну силу.

МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ І РЕКВІЗИТИ СТОРІН

КОМЕНТАРІ

Договір простого товариства - це договір, за яким сторони (учасники) беруть зобов'язання об'єднати свої вклади та спільно діяти з метою одержання прибутку або досягнення іншої мети (ст.1132 ЦК).

Вказаний договір використовується для забезпечення особистих потреб його учасників, а також для спільного вирішення суб'єктами підприємницької діяльності окремих завдань при її здійсненні.

Економічні інтереси учасників договору простого товариства (юридичних і фізичних осіб) полягають не в одержанні зустрічного задоволення, а саме в поєднанні їх майна і трудових зусиль для вирішення певного завдання.

Мета, на досягнення якої спрямований договір, є спільною, єдиною для сторін.

Такою загальною метою може бути будування водогосподарських споруд і пристроїв, будування доріг, зведення спортивних споруд, шкіл, жилих будинків тощо. При вирішенні питання щодо предмета спільної діяльності слід виходити з того, що у ст. 1132 ЦК конкретні цілі такої діяльності не вказані. Таким чином, сторони (учасники) не позбавлені права укладати договір для досягнення будь-якої спільної мети шляхом їх спільної діяльності, що не забороняється чинним законодавством.

Однак слід мати на увазі, що договором про спільну діяльність (у тому числі договором простого товариства) передбачаються права та обов'язки сторін щодо досягнення певної мети без створення суб'єкта права - окремої юридичної особи. Отже, створення суб'єкта господарської діяльності — спільного підприємства, господарського товариства, тобто окремої юридичної особи, регулюється не договором про спільну діяльність, а іншими нормами чинного законодавства.

Характеристики договору — консенсуальний, сплатний і взаємний. Він може бути двостороннім або багатостороннім правочином.

Учасниками договору простого товариства можуть бути як юридичні, так і фізичні особи. Ними, зокрема, можуть бути іноземні інвестори відповідно до ст.23 Закону України від 19 березня 1996 р. "Про режим іноземного інвестування", що передбачає право іноземних інвесторів укладати договори (контракти) про спільну інвестиційну діяльність (виробничої кооперації, спільного виробництва тощо), не пов'язану зі створенням юридичної особи.

Оскільки гл.77 ЦК не передбачає істотних умов договору простого товариства, то, вирішуючи питання про наявність договірних взаємовідносин, слід виходити з того, що такий договір вважається укладеним, якщо між сторонами у письмовій формі досягнуто згоди за всіма істотними умовами.

РЕЄСТРАЦІЯ ДОГОВОРУ ПРОСТОГО ТОВАРИСТВА

Чи потрібно реєструвати договір простого товариства в податковій інспекції? Якщо так, то які документи слід подати для його реєстрації?

Згідно зі ст. 1132 Цивільного кодексу за договором простого товариства сторони (учасники) беруть зобов'язання об'єднати свої вклади та спільно діяти з метою одержання прибутку або досягнення іншої мети. Норми щодо простого товариства включено до глави 77 "Спільна діяльність" цього Кодексу. Отже, для цілей оподаткування відносини між учасниками простого товариства є спільною діяльністю. Оскільки метою діяльності простого товариства є одержання прибутку та/або досягнення господарської мети, така діяльність підлягає оподаткуванню та договір простого товариства як договір про спільну діяльність підлягає взяттю на облік в органі державної податкової служби.

Органи державної податкової служби провадять облік договорів про спільну діяльність згідно з положеннями Інструкції N 80 та наказу N 571.

Відповідно до п. 4.12.2 зазначеної Інструкції для взяття на облік договору про спільну діяльність без створення юридичної особи платник податків (резидент), призначений учасниками договору відповідальним за утримання та внесення податків до бюджету під час виконання договору, за своїм місцем перебування на податковому обліку подає: заяву за ф. N 1-ОПП та завірену копію договору (контракту) про спільну діяльність.

Стосовно договорів про спільну діяльність за участю іноземного інвестора додатково до перелічених документів надається інформаційна картка договору з відміткою органу, що здійснив державну реєстрацію договору.

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ЛИСТ

від 19.03.2013 р. N 4256/6/18-3115

Про розгляд листа

Державна податкова служба України розглянула Ваш лист (...) щодо реєстрації простого товариства в органах податкової служби при укладенні договорів про спільну діяльність за участі фізичної особи та повідомляє.

Основні положення про спільну діяльність встановлено статтями 1130 - 1143 глави 77 Цивільного кодексу України. Зокрема, за договором про спільну діяльність сторони (учасники) зобов'язуються спільно діяти без створення юридичної особи для досягнення певної мети, що не суперечить законові. Спільна діяльність може здійснюватися на основі об'єднання вкладів учасників (просте товариство) або без об'єднання вкладів учасників.

За договором простого товариства сторони (учасники) беруть зобов'язання об'єднати свої вклади та спільно діяти з метою одержання прибутку або досягнення іншої мети.

Договір простого товариства, як і усі договори про спільну діяльність, може бути дво- або багатостороннім. Сторонами договору простого товариства, метою якого є отримання прибутку, можуть бути тільки фізичні та юридичні особи - суб'єкти підприємницької діяльності. Необхідними умовами договору простого товариства є об'єднання вкладів учасників та спільна діяльність з комерційною або іншою метою.

При цьому відповідно до статті 128 Господарського кодексу України громадянин визнається суб'єктом господарювання у разі здійснення ним підприємницької діяльності за умови державної реєстрації його як підприємця без статусу юридичної особи. У разі здійснення підприємницької діяльності спільно з іншими громадянами або юридичними особами громадянин має права та обов'язки відповідно засновника та/або учасника господарського товариства, члена кооперативу тощо, або права і обов'язки, визначені укладеним за його участі договором про спільну діяльність без створення юридичної особи.

Оподаткування спільної діяльності на території України без створення юридичної особи здійснюється відповідно до пункту 153.14 статті 153 Податкового кодексу України (далі - ПКУ).

Згідно із пунктом 64.6 статті 64 ПКУ та пунктом 3.5 розділу III Порядку обліку платників податків і зборів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 09.12.2011 N 1588 (Порядок N 1588), зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 29.12.2010 за N 1562/20300, на обліку в органах державної податкової служби перебувають угоди про розподіл продукції, договори управління майном та договори про спільну діяльність на території України без створення юридичних осіб, на які поширюються особливості податкового обліку та оподаткування діяльності за такими договорами (угодами), визначені ПКУ. Порядок ведення обліку результатів спільної діяльності на території України без створення юридичної особи затверджений наказом Міністерства фінансів України від 28.10.2011 N 1352 (Порядок N 1352).

Зазначений Порядок (Порядок N 1352) застосовується до тих договорів про спільну діяльність, за якими господарська діяльність провадиться на території України, або метою яких є отримання доходів, що підлягають оподаткуванню відповідно до розділу III ПКУ, та уповноваженим платником у частині ведення обліку є платник податку на прибуток.

Таким чином, кожен учасник договорів про спільну діяльність, на які не поширюються особливості податкового обліку та оподаткування спільної діяльності, визначені пунктом 153.14 статті 153 ПКУ, перебуває на обліку в органах ДПС та виконує обов'язки платника податків самостійно. Для цілей оподаткування дві особи чи більше, які здійснюють спільну діяльність без утворення юридичної особи, вважаються окремою особою у межах такої діяльності.

В. о. Голови
А. В. Головач