ДОГОВІР ПРО РОЗМІЩЕННЯ РЕКЛАМИ

Місто ......., ....... року, ...... місяця, ...... числа

Виконавець: ..............., що є платником ...................., в особі .............., який діє на підставі ........... з однієї сторони, та

Замовник: ..............., що є платником податків ..........., в особі ............, який діє на підставі ................, з другої сторони, далі разом іменуються, як «Сторони», а окремо «Сторона»,

уклали цей Договір (надалі – „Договір”) про нижченаведене:

Визначення термінів:

 • Реклама – інформація про особу чи товар яка призначена сформувати або підтримати обізнаність споживачів реклами та їх інтерес щодо таких особи чи товару у вигляді візуального або аудіовізуального матеріалу рекламного характеру.
 • Розміщення Реклами – публічне сповіщення Реклами шляхом .............
 • Додаток – будь який додаток до цього Договору, який є його невід’ємною частиною, якщо він вчинений в письмовій формі та підписаний уповноваженими представниками Сторін.
 • Акт – акт приймання-передачі послуг за окремим Додатком, або за узгоджений між Сторонами відповідний період надання Послуг, що складається на підставі ........ та містить інформацію про обсяг Послуг, які фактично надані Замовнику за відповідний період.

Предмет договору

 1. В порядку та на умовах передбачених цим Договором Виконавець приймає зобов’язання надати Замовнику послуги по Розміщенню Реклами наданої Замовником ............ (далі – «Послуги»).
 2. Замовник зобов’язується сплачувати вартість Послуг згідно умов цього Договору.

Замовник зобов’язується:

 1. Надавати Виконавцю Рекламу українською мовою у запису на ............. - не пізніше ніж за 3 (три) робочі дні до запланованого Розміщення Реклами, згідно відповідних Додатків до цього Договору.
 2. Здійснювати оплату Послуг відповідно до умов цього Договору.
 3. Підписувати та скріпляти печаткою Акти, отримані від Виконавця та повертати Виконавцю 1 (один) підписаний примірник Акту протягом ............. робочих днів з дати отримання відповідних Актів від Виконавця.
 4. Відшкодувати будь-які збитки, що їх може понести Виконавець внаслідок порушення Замовником зобов’язань та/або гарантій, які викладені в цьому Договорі.

Виконавець зобов’язується:

 1. Надавати Послуги згідно умов цього Договору та Додатків до нього.
 2. Готувати Акти протягом 7 (семи) робочих днів після Розміщення Реклами за узгоджений між Сторонами період надання Послуг та надавати їх Замовнику на підпис.
 3. У випадку, якщо Реклама відповідає вимогам, встановленим чинним законодавством України та технічним стандартам якості, що діють у Виконавця, здійснити її Розміщення згідно з Додатками до цього Договору. При відмові в Розміщенні Реклами Виконавець зобов’язується дати пояснення про причини відмови, не пізніше, ніж за 2 (два) робочих дні до дати першого Розміщення Реклами.
 4. Щомісячно надавати Замовнику звіт про надання Послуг, у строки передбачені у відповідному Додатку до цього Договору.

Замовник має право:

 1. Отримати послуги по Розміщенню Реклами у порядку, об’ємах та строках передбачених цим Договором та відповідними Додатками до цього Договору.

Виконавець має право:

 1. Здійснювати перевірку технічної якості ............... та відповідність Реклами до вимог чинного законодавства України до узгодженої дати Розміщення Реклами.
 2. Відмовити у Розміщенні Реклами у випадку, якщо Замовник не оплатив вартість Послуг.
 3. Відмовити у Розміщенні Реклами у випадку, якщо Реклама не відповідає вимогам чинного законодавства України.

ВИЗНАЧЕННЯ ЦІНИ ПОСЛУГ, ПОРЯДОК ОПЛАТИ

 1. Кількість, черговість і строки Розміщення Реклами узгоджується Сторонами у відповідних Додатках до цього Договору, які є невід’ємними частинами цього Договору.
 2. Сторони домовились, що ціна Послуг є договірною та узгоджується Сторонами у відповідних Додатках до цього Договору, які є невід’ємними частинами цього Договору.
 3. Узгоджену у Додатках до цього Договору ціну Послуг Замовник сплачує Виконавцю протягом ......
 4. Оплата Послуг здійснюється Замовником шляхом безготівкового перерахування коштів на рахунок Виконавця.

ГАРАНТІЇ

 1. Замовник гарантує що він має всі права і повноваження, що необхідні для укладення цього Договору.

Форс-мажор

 1. Жодна із Сторін не нестиме відповідальності за цим Договором у разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов’язань внаслідок настання обставин непереборної сили (форс-мажор), як-то: стихійні лиха, землетрус, пожежа, громадські заворушення, страйк, вибух, військові дії, дії або законні вимоги органів державної влади, рішення про повну або часткову зміну сітки мовлення Виконавця, які стануться після підписання цього Договору та які зашкодять здатності Сторін виконувати зобов’язання за цим Договором.
 2. Сторони звільняються від виконання своїх зобов’язань на час дії зазначених обставин. У разі, коли дія форс-мажорних обставин триває більш, як 20 (двадцять) днів і не дає можливості Сторонам виконувати зобов’язання за цим Договором, кожна із Сторін має право на припинення дії цього Договору за умови, що вона повідомить про це іншу Сторону письмово не пізніше як через 10 (десять) днів.

Спори

 1. Всі спори, які можуть виникнути під час виконання цього Договору, Сторони зобов’язуються вирішувати шляхом переговорів протягом 30 днів на взаємовигідній та рівноправній основі.
 2. У випадку, коли спір не вдалося вирішити шляхом переговорів, він розглядається і вирішується судом.

Відповідальність Сторін

 1. За невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань за цим Договором, тобто виконання з порушенням умов, передбачених цим Договором, Сторони несуть відповідальність встановлену цим Договором, та /або чинним Законодавством України.

Строк дії та умови припинення договору

 1. Цей Договір набуває чинності з дати його підписання Сторонами та діє до .............
 2. Цей Договір також припиняється у випадках виникнення обставин форс-мажору.
 3. Договір може бути припинений достроково у будь-який час за письмовою згодою Сторін.

Заключні положення

 1. Всі зміни та доповнення до цього Договору здійснюються у встановленому законом порядку і мають юридичну силу, якщо вони вчинені в письмовій формі та підписані вповноваженими на те представниками Сторін.
 2. У випадках, не передбачених цим Договором, Сторони керуються чинним законодавством України.
 3. Цей Договір складений у двох примірниках українською мовою, по одному примірнику для кожної Сторони. Обидва примірники мають однакову юридичну силу.

Юридичні адреси та банківські реквізити Сторін: