ТИПОВА ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ СЕКРЕТАРЯ МІСЦЕВОГО ЗАГАЛЬНОГО СУДУ

1. Загальні положення

1.1. Посадова інструкція секретаря загального місцевого суду встановлює єдині засади діяльності, обсяг посадових обов'язків та основні вимоги щодо їх виконання, права та відповідальність особи, яка займає посаду секретаря місцевого загального суду (далі - секретар суду).

1.2. Секретар суду є посадовою особою апарату місцевого загального суду (далі - суд), статус якої визначається Законом України "Про державну службу".

1.3. Секретар суду призначається на посаду та звільняється з посади наказом голови відповідного суду з дотриманням вимог трудового законодавства та законодавства про державну службу України.

1.4. На посаду секретаря суду призначаються особи, які мають вищу освіту за спеціальністю "Правознавство" або "Правоохоронна діяльність" з освітньо-кваліфікаційним рівнем не нижче молодшого спеціаліста, без вимог до стажу роботи.

1.5. Секретар суду безпосередньо підпорядкований старшому секретарю суду, а в суді, штатним розписом якого посаду старшого секретаря суду не передбачено, - керівникові апарату суду.

1.6. Секретар суду безпосередньо підпорядкованих працівників апарату суду не має, координує роботу службовців апарату суду, які забезпечують роботу канцелярії суду.

1.7. У своїй роботі керується Конституцією України, Цивільним процесуальним, Кримінально-процесуальним та іншими кодексами України, Законами України "Про судоустрій України", "Про статус суддів", "Про державну службу", "Про боротьбу з корупцією" та іншими законами України, рішеннями Конституційного Суду України, актами Президента України, Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України, актами законодавства та нормативними документами, що регламентують діяльність судових органів, Положенням про Державну судову адміністрацію України, Положенням про територіальні управління Державної судової адміністрації, постановами колегії, наказами, інструкціями та рекомендаціями Державної судової адміністрації України та відповідного територіального управління Державної судової адміністрації, іншими нормативно-правовими актами та цією посадовою інструкцією.

2. Завдання та обов'язки

2.1. Веде первинний облік справ і матеріалів, розгляд яких передбачено процесуальним законодавством, забезпечує заповнення обліково-статистичних карток в електронному вигляді.

2.2. Забезпечує зберігання судових справ та інших матеріалів.

2.3. Веде номенклатурні справи суду.

2.4. Здійснює облік і забезпечує зберігання речових доказів.

2.5. Здійснює підготовку судових справ із скаргами, поданнями для надіслання до судів вищих інстанцій.

2.6. Проводить роботу з оформлення звернення судових рішень до виконання, контролює одержання повідомлень про їх виконання та забезпечує своєчасне приєднання до судових справ.

2.7. Веде контрольні та зведені контрольні виконавчі провадження.

2.8. Здійснює облік виконавчих документів, які передаються для виконання до державної виконавчої служби.

2.9. Проводить перевірку відповідності документів у судових справах опису справи.

2.10. Складає за встановленими формами статистичні звіти про результати розгляду судових справ.

2.11. Надає пропозиції щодо складання номенклатури справ суду.

2.12. Здійснює підготовку та передачу до архіву суду судових справ за минулі роки, провадження у яких закінчено, а також іншу документацію канцелярії суду за минулі роки.

2.13. Здійснює прийом громадян, видачу копій судових рішень, інших документів, які зберігаються в канцелярії суду, та судових справ для ознайомлення учасникам судового розгляду відповідно до встановленого порядку.

2.14. На час тимчасової відсутності старшого секретаря суду за наказом голови суду виконує його обов'язки.

2.15. Виконує доручення голови суду, керівника апарату суду та старшого секретаря суду щодо організації роботи канцелярії суду.

3. Права

3.1. Користуватися правами і свободами, передбаченими Конституцією України, Законами України "Про державну службу", "Про судоустрій України" та іншими актами законодавства.

3.2. На соціально-правовий захист відповідно до свого статусу.

3.3. Уносити пропозиції голові суду, керівникові апарату суду, старшому секретарю суду щодо покращання умов, удосконалення форм і методів роботи канцелярії суду, забезпечення належної взаємодії з працівниками апарату суду, а також щодо покращання роботи суду в цілому.

3.4. Отримувати від працівників апарату суду необхідну інформацію для виконання своїх завдань та обов'язків.

3.5. Брати участь у нарадах та зборах трудового колективу суду.

4. Відповідальність

4.1. Секретар суду відповідно до Кодексу законів про працю України, Законів України "Про державну службу" та "Про боротьбу з корупцією" несе відповідальність за порушення трудової дисципліни, неякісне або несвоєчасне виконання посадових завдань та обов'язків, бездіяльність або невикористання наданих йому прав, порушення норм етики поведінки державного службовця та обмежень, пов'язаних із прийняттям на державну службу та її проходженням.