ПРОТОКОЛ № ..........
ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРIВ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«.................»
Про внесення змін до доповнень Статуту Товариства

Minutes № ..........
Shareholders Meeting of the Limited Liability Company
«.................»
On Amendments of the Charter of the Company

м. .......... «...» ............. 20.. р.

c. .............. «...» ............. 20 ..

ПРИСУТНI: Учасники ТОВ "............", що володіють 100 % голосів:

1. ..........., що володіє .... % голосів в статутному фонді Товариства;
2. ..........., що володіє .... % голосів в статутному фонді Товариства;

Present: Members of LLC "............", having 100% of the vote:

1. ..........., owns .... % of votes in the capital of the Company;
2. ..........., owns .... % of votes in the capital of the Company;

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про обрання Голови та секретаря зборів.
2. Про доповнення Статуту Товариства та затвердження Статуту Товариства у новій редакції.

AGENDA:

1. On the election of Chairman and Secretary of meeting.
2. On amendments of the Charter of the Company and the approval of the Charter of the Company in the new edition.

По питанню першому порядку денного:

СЛУХАЛИ: ......................, який запропонував обрати Головою зборів учасників Товариства – ..........., секретарем зборів учасників Товариства – .............

ГОЛОСУВАЛИ: "ЗА" – одноголосно.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Обрати головою зборів учасників Товариства – ..........
2. Обрати секретарем зборів учасників Товариства – ..........

On the first issue of the agenda:

LISTENED: ......................, witch proposed to elect as the Chairman of the meeting - ..........., Secretary of the meeting - .............

VOTED: "IN FAVOR" - unanimously.

DECIDED:

1. To elect as the Chairman of the meeting - ..........
2. To elect as Secretary of the meeting - ..........

По питанню другому порядку денного:

СЛУХАЛИ: ..................., який запропонував доповнити Статут Товариства наступними пунктами:

  • ...........
  • .............

Відповідно затвердити Статут Товариства у новій редакції.

ГОЛОСУВАЛИ: "ЗА" – одноголосно.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Доповнити Статут Товариства наступними пунктами:
  • ...........
  • .............
2. Затвердити Статут Товариства викладений у новій редакції (нова редакція додається у ... прим. на ..... арк.).

On the second issue of the agenda:

LISTENED: ..................., who proposed to amend the Charter of the Company as follows:

...........
.............

To approve the Charter of the Company in the new edition accordingly.

VOTED: "IN FAVOR" - unanimously.

DECIDED:

1. To amend the Charter of the Company as follows:

...........
.............

2. Approve the Charter of the Company in the new edition (new edition is added to the app .... ..... on the ...... sheets.).

Голова зборів: .........

Секретар зборів: .........

Chairman of the meeting: .........

Secretary of the meeting: ........