Протокол № .........
Загальних зборів учасників
Товариства з обмеженою відповідальністю "............"

м. Київ, ................ року

Товариство з обмеженою відповідальністю .........................., ............ (місцезнаходження), ЄДРПОУ ...................... (надалі – Товариство) діє на підставі Статуту Товариства та чинного законодавства України. Вищим органом Товариства відповідно до Статуту Товариства є Загальні збори учасників (надалі за текстом разом – Загальні збори учасників).

Присутні учасники Товариства:

1. .................., який проживає ................, ідентифікаційний номер ..............., паспорт .................., виданий ................., дата видачі ................, особисто - розмір частки дорівнює 50%;
2. ......................, який проживає ..................., ідентифікаційний номер .........., паспорт ..............., виданий ..................., дата видачі ..............., особисто - розмір частки дорівнює 50%.

Присутні 100% голосів. Ці Загальні збори учасників повноважні приймати будь-які рішення по всім питанням діяльності Товариства згідно з чинним законодавством України та установчими документами Товариства.

Запрошені:

1. Директор Товариства ........................, який проживає (зареєстрований) за адресою: ................., ідентифікаційний номер .................

Порядок денний:

1. Про припинення Товариства шляхом його ліквідації у добровільному порядку;
2. Про призначення ліквідаційної комісії (ліквідатора) Товариства, визначення її повноважень та порядку прийняття нею рішень;
3. Про порядок та строки проведення ліквідаційної процедури Товариства;
4. Про організацію виконання рішень, прийнятих на цих Загальних зборах учасників.

1. З першого питання порядку денного слухали:

 • учасника Товариства ....................., який запропонував припинити Товариство як юридичну особу шляхом його ліквідації у добровільному порядку, відповідно до чинного законодавства України, у зв’язку з незадовільним станом надходження фінансових потоків від здійснення господарських операцій, складним становищем на відповідному ринку товарів та послуг.

Вирішили:

1. Припинити Товариство з обмеженою відповідальністю "..........", ............... (місцезнаходження), ЄДРПОУ ....................., шляхом його ліквідації у добровільному порядку, відповідно до чинного законодавства України, у зв’язку з незадовільним станом надходження фінансових потоків від здійснення господарських операцій, складним становищем на відповідному ринку товарів та послуг.

Голосували:

"За" – одноголосно, "Проти" – відсутні, "Утримались" – відсутні.

Рішення з першого питання порядку денного прийнято одноголосно усіма учасниками Товариства.

2. З другого питання порядку денного слухали:

 • учасника Товариства ............., який висунув пропозицію щодо призначення ліквідатором директора Товариства ........................ з наданням йому відповідних повноважень та визначенням порядку прийняття ним рішень у ліквідаційній процедурі Товариства.

Вирішили:

1. Призначити ліквідатором Товариства директора Товариства .................., який проживає (зареєстрований) за адресою: ................, ідентифікаційний номер ..............;
2. Наділити ліквідатора повноваженнями керівника (директора) Товариства відповідно до установчих документів Товариства та чинного законодавства України;
3. Визначити, що рішення в ліквідаційній процедурі приймаються ліквідатором одноособово з усіх питань.

Голосували:

"За" – одноголосно, "Проти" – відсутні, "Утримались" – відсутні.

Рішення з другого питання порядку денного прийнято одноголосно усіма учасниками Товариства.

3. З третього питання порядку денного слухали:

 • учасника Товариства ...................., який ознайомив учасників з проектом порядку проведення ліквідаційної процедури Товариства та запропонував загальний строк проведення ліквідаційної процедури в три місяці.

Вирішили:

1. Затвердити порядок проведення ліквідаційної процедури Товариства, який передбачає наступні заходи:
 • невідкладне звернення до органу, який здійснив державну реєстрацію Товариства з повідомленням про припинення Товариства шляхом ліквідації;
 • звернення в триденний строк з моменту прийняття рішення про ліквідацію Товариства до органів державної податкової служби та до фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування з відповідним повідомленням про ліквідацію Товариства та організацію позапланових перевірок;
 • організація комплексу робіт щодо звільнення працівників Товариства у зв’язку з ліквідацією;
 • організація публікації у відповідному засобі масової інформації оголошення щодо ліквідації Товариства з визначенням порядку та строку пред’явлення кредиторами своїх вимог до Товариства, який не може бути меншим за два місяці;
 • виявлення кредиторів боржника та направлення їм відповідних листів з пропозицією заявити свої вимоги до Товариства;
 • закриття в банківських установах поточних рахунків, які не будуть використовуватись в процедурі ліквідації Товариства;
 • проведення інвентаризації та оцінки майна Товариства;
 • стягнення дебіторської заборгованості Товариства;
 • складення та затвердження за результатами виявлення кредиторів проміжного ліквідаційного балансу Товариства;
 • проведення розрахунків з кредиторами Товариства за виключенням кредиторів четвертої черги, виплати яким здійснюються не раніше, чим через місяць з моменту затвердження Загальними зборами учасників проміжного ліквідаційного балансу Товариства;
 • продаж майна Товариства, у випадку недостатності грошових коштів для проведення розрахунків з кредиторами Товариства;
 • складення та затвердження ліквідаційного балансу Товариства, підтвердження достовірності та повноти ліквідаційного балансу аудитором, у випадку, коли річний обіг Товариства складає понад 250 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
 • закриття поточного банківського рахунку;
 • зняття Товариства з обліку в органах державної податкової служби, фондах загальнообов’язкового державного соціального страхування;
 • повернення торговельних патентів, ліцензій, зняття з обліку РРО;
 • анулювання свідоцтва платника ПДВ;
 • проведення розрахунків з учасниками Товариства;
 • передача печаток та штампів у відповідні органи МВС України для знищення;
 • передача документації, що підлягає довгостроковому зберіганню, до відповідної архівної установи;
 • внесення в Єдиний державний реєстр запису щодо припинення Товариства шляхом ліквідації та організація публікації відповідного оголошення;
 • вчинення інших заходів, направлених на ліквідацію Товариства як юридичної особи.
2. Встановити тримісячний строк для проведення ліквідаційної процедури Товариства, який може бути збільшений за відповідним рішенням Загальних зборів учасників Товариства, у випадку виникнення певних непередбачуваних обставин.

Голосували:

"За" – одноголосно, "Проти" – відсутні, "Утримались" – відсутні.

Рішення з третього питання порядку денного прийнято одноголосно усіма учасниками Товариства.

4. З четвертого питання порядку денного слухали:

 • учасника Товариства ....................., який запропонував уповноважити ліквідатора Товариства ........... організувати виконання прийнятих на цих Загальних зборах учасників Товариства рішень.

Вирішили:

1. Уповноважити ліквідатора Товариства ....................... організувати виконання прийнятих на цих Загальних зборах учасників Товариства рішень.

Голосували:

"За" – одноголосно, "Проти" – відсутні, "Утримались" – відсутні.

Рішення з четвертого питання порядку денного прийнято одноголосно усіма учасниками Товариства.

Всі рішення, що прийняті/ухвалені на цих Загальних зборах учасників набирають чинності негайно після підписання цього протоколу всіма присутніми на цих Загальних зборах учасників Учасниками.

Всі Учасники, що були присутні на цих Загальних зборах учасників, були належним чином, у передбачений Статутом Товариства та чинним законодавством України строк та спосіб, повідомлені про час і місце проведення цих Загальних зборів учасників та порядок денний цих Загальних зборів учасників, а також попередньо ознайомились з усіма питаннями, що розглядались на цих Загальних зборах учасників, та всіма необхідними документами.

Учасник Товариства
................................

Учасник Товариства
................................

З протоколом ознайомлений:
Директор/Ліквідатор Товариства
....................