ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ ПОМІЧНИКА СУДДІ МІСЦЕВОГО ЗАГАЛЬНОГО СУДУ

1. Загальні положення

1.1. Посадова інструкція помічника судді ........................ встановлює єдині засади діяльності, обсяг посадових обов'язків та основні вимоги щодо їх виконання, права та відповідальність особи, яка займає посаду помічника судді місцевого загального суду (далі - помічник судді).

1.2. Помічник судді є посадовою особою апарату місцевого загального суду (далі - суд), правовий статус і умови діяльності якого визначаються Законом України "Про судоустрій і статус суддів", Положення про помічника судді суду загальної юрисдикції, Законом України "Про державну службу".

1.3. Помічник судді призначається на посаду та звільняється з посади наказом керівника апарату суду за поданням судді, без конкурсного відбору, з дотриманням вимог трудового законодавства, законодавства про державну службу України та Положення про помічника судді суду загальної юрисдикції.

1.4. На посаду помічника судді призначається особа, яка є громадянином України, має повну вищу юридичну освіту з освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра, спеціаліста або магістра, стаж роботи на державній службі в судових органах України не менше 2 років або загальний стаж роботи за фахом не менше 3 років і вільно володіє державною мовою.

1.5 Судді самостійно здійснюють добір помічників. Помічник судді призначається на посаду на час виконання суддею повноважень судді відповідного суду.

1.6. Помічник судді безпосередньо підпорядкований керівникові апарату суду та судді, помічником якого він є, координує свою діяльність з помічником голови суду.

1.7. Помічник судді безпосередньо підпорядкованих працівників апарату суду не має.

1.8. У своїй роботі керується Конституцією України, Цивільним процесуальним, Кримінально-процесуальним та іншими кодексами України, Законами України "Про судоустрій України", "Про статус суддів", "Про державну службу", "Про засади запобігання і протидії корупції" та іншими законами України, Правилами поведінки працівника суду, затвердженими рішенням Ради суддів України від 6 лютого 2009 року № 33, рішеннями зборів суддів відповідного суду, Інструкцією з діловодства суду, Правилами внутрішнього трудового розпорядку суду, цим Положенням, а також посадовою інструкцією, рішеннями Конституційного Суду України, актами Президента України, Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України, актами законодавства та нормативними документами, що регламентують діяльність судових органів, Положенням про Державну судову адміністрацію України, Положенням про територіальні управління Державної судової адміністрації, постановами колегії, наказами, інструкціями та рекомендаціями Державної судової адміністрації України та відповідного територіального управління Державної судової адміністрації, іншими нормативно-правовими актами та цією посадовою інструкцією.

2. Завдання та обов'язки

2.1. Вивчає матеріали справи, здійснює підбір законодавства та матеріалів судової практики, необхідних для розгляду конкретної судової справи.

2.2. Бере участь у попередній підготовці судових справ до розгляду, за дорученням судді готує проекти судових рішень, процесуальних документів, запитів, листів, виконавчих документів, іншої документації, пов'язаної із розглядом конкретної справи.

2.3. Заповнює статистичні картки на осіб, стосовно яких розглянуто матеріали кримінального провадження та картки обліку сум, шкоди, завданої злочином.

2.4. Здійснює контроль заяв, які залишені без руху для усунення недоліків та не підшиті до матеріалів справи.

2.5. Здійснює оформлення копій судових рішень для направлення сторонам у справі та іншим особам, які беруть участь у справі відповідно до вимог процесуального законодавства, контролює своєчасність надсилання копій судових рішень.

2.6. Контролює надходження та приєднання до судової справи відповідних матеріалів.

2.7. Здійснює контроль за підготовкою судових засідань, які проводяться під головуванням судді, контролює своєчасність повідомлення про день та час проведення судового засідання осіб, які беруть участь у справі.

2.8. За дорученням голови суду, керівника апарату суду, судді головуючого у справі, здійснює ознайомлення учасників процесу з матеріалами судових справ.

2.9. Здійснює контроль за своєчасним проведенням експертними установами призначених у справах експертних досліджень, за своєчасним виконанням органами внутрішніх справ постанов судді про примусовий привід, а в разі невиконання готує відповідні нагадування тощо.

2.10. Здійснює перевірку правильності та своєчасності оформлення журналу судового засідання, протоколу судового засідання у разі його ведення, по справах, що знаходяться у провадженні судді.

2.11. Контролює правильність та своєчасність внесення секретарем судового засідання інформації про рух судових справ та кримінальних проваджень, які перебувають у провадженні відповідного судді і не розглянуті по суті, до АСДС.

2.12. Вносить інформацію про рух заяви про перегляд судових рішень у цивільних та адміністративних справах за нововиявленими обставинами до АСДС.

2.13. Здійснює контроль за своєчасною здачею секретарем судового засідання судових справ, розглянутих під головуванням судді.

2.14. Координує роботу секретаря судового засідання та надає при цьому методичну та практичну допомогу, в тому числі із забезпечення фіксування судового процесу технічними засобами.

2.15. Здійснює підготовку довідок, інформаційних листів, повідомлень, інших матеріалів, які пов'язані з розглядом справи.

2.16. За дорученням судді здійснює підготовку та оформлення статистичних даних, звітів, узагальнень, інформації про кількість і стан розгляду суддею справ усіх категорій тощо.

2.17. Здійснює вивчення та узагальнення практики розгляду суддею справ і застосування законодавства.

2.18. За дорученням судді вивчає повідомлення засобів масової інформації, готує пропозиції щодо необхідності реагування відповідно до чинного законодавства.

2.19 На час тимчасової відсутності секретаря судового засідання відповідного судді (хвороба, навчання, відрядження, відпустка тощо) здійснює виконання обов’язків секретаря судового засідання.

2.20. Виконує інші доручення голови суду, судді та керівника апарату суду, що стосуються організації розгляду судових справ.

3. Права

3.1. Користуватися правами і свободами, передбаченими Конституцією України, Законами України "Про державну службу", "Про судоустрій України" та іншими актами законодавства.

3.2. На соціально-правовий захист відповідно до свого статусу.

3.3. Залучати за дозволом голови суду або керівника апарату суду окремих працівників апарату суду для розробки відповідних документів і виконання завдань, що стосуються компетенції помічника судді.

3.4. Витребовувати за погодженням із суддею та отримувати інформацію та матеріали, необхідні для розгляду судових справ.

3.5. Уносити пропозиції щодо вдосконалення роботи із забезпечення діяльності помічників суддів та роботи суду.

3.6. Отримувати від працівників апарату суду необхідну інформацію для виконання своїх завдань та обов'язків.

3.7. Брати участь у нарадах та зборах трудового колективу суду.

4. Відповідальність

4.1. Помічник судді відповідно до Кодексу законів про працю України, Законів України "Про державну службу" та "Про засади запобігання і протидії корупції" несе відповідальність за порушення трудової дисципліни, неякісне або несвоєчасне виконання посадових завдань та обов'язків, бездіяльність або невикористання наданих йому прав, порушення норм етики поведінки державного службовця та обмежень, пов'язаних із прийняттям на державну службу та її проходженням.