ДОГОВІР НА ВИКОРИСТАННЯ ПАТЕНТУ

м. ....................., ...................... р.

Автор (співавтори) винаходу .............. (назва винаходу) на який виданий патент N ............, подана заявка на патент N ......................., з пріоритетом від названий(і) у подальшому "Автор", з однієї сторони, і ...................... (повна назва підприємства), в особі ..................., що діє на підставі ............... (далі "Підприємство"), з іншої сторони, уклали цей Договір про наступне.

 1. Автор уступає Підприємству право на одержання патенту на вказаний винахід і зобов'язується в ............. денний строк з дня підписання цього Договору підписати клопотання про обмін авторського свідоцтва N .............. на патент на останній строк дії на ім'я ............... (повна назва організації, підприємства) і здати підприємству свідоцтва, отримані раніше.
 2. Підприємство погоджується прийняти право на одержання патенту на вказаний винахід і зобов'язується виконати усі необхідні і достатні дії для одержання патенту і підтримання його в силі до кінця строку дії патенту, що залишився, включаючи сплату патентного мита.
 3. Підприємство зобов'язується в місячний строк з дати одержання патенту виплатити кожному співавтору винагороду у розмірі ............... грн., яка не враховується після наступних виплат.
 4. Підприємство зобов'язується розпочати використання винаходу не пізніше ...........
 5. Підприємство зобов'язується інформувати Автора про використання винаходу, про продаж на нього ліцензій, про передачу права на патент третім особам і наміру відмовитись від подальшої підтримки патенту в силі.
 6. Підприємство приймає на себе зобов'язання по виплаті винагороди стосовно усіх співавторів і до кожного Автора і зобов'язується виплатити співавторам протягом строку дії патенту незалежно від виплат за інші винагороди або інші види промислової власності, що використовуються в тій самій продукції, винагороду за використання вказаного винаходу в наступному розмірі:
 • ............... % від долі собівартості продукції (робіт, послуг), що приходиться на цей винахід, але не менше ............. % прибутку, який одержується щороку Підприємством від використання винаходу у власному виробництві;
 • .............. % валютної виручки, яка одержується щороку Підприємством від використання винаходу у власному виробництв;
 • ............. % виручки від продажу ліцензії;
 • .................. % долі виручки, що приходиться на цей винахід від продажу і/або обміну продукції за інші цінності, ніж офіційна валюта місцезнаходження Підприємства.
 1. Сторони, виходячи з обсягу правової охорони, що надається патентом, погодились вважати частку собівартості продукції (робіт, послуг), що приходиться на цей винахід, рівній добутку кількості виготовлених за час, який рахується, витворів, що вказані в назві винаходу, на суму прямих витрат Підприємства на виготовлення вказаних в формулі винаходу елементів кожного витвору і/або покупку (з урахуванням транспортно-заготівельних витрат) вказаних елементів (включаючи виконані разом з ними або нероз'ємно з'єднані елементи, що не згадуються в формулі винаходу), витрат на зборку кожного витвору і середніх по Підприємству накладних витрат, віднесених до вказаних прямих витрат на виготовлення і зборку кожного виробу.
 2. Сторони погодились надалі до набуття чинності основаних на законах підзаконних актів і/або обов'язкових до виконання інструкцій і роз'яснень, що регламентують порядок і умови визначення прибутку (відповідної частини доходу) і виручки, що одержує Підприємство від використання винаходу, вважати прибуток (відповідну частину прибутку) або виручку, що одержує Підприємство від використання цього винаходу (включаючи валютну виручку):
а) у випадку продажу виробів, вказаних у назві винаходу, окремо від іншої продукції Підприємства - рівними фактичному прибутку або виручці від продажу вказаних виробів;
б) у випадку продажу виробів, вказаних в назві винаходу, в складі іншої продукції Підприємства - рівними добутку відповідно прибутку (відповідній частині прибутку) або виручки від продажу продукції на відношення вказаної в п. 7 долі собівартості продукції (робіт, послуг), що приходиться на цей винахід, до середньозваженої по Підприємству собівартості проданої за обліковий період продукції, в склад якої входять вказані вироби, якщо при цьому не відбулось підвищення рентабельності проданої продукції в результаті використання винаходу - в останньому випадку додатковий прибуток в результаті підвищення рентабельності додається до вищевказаного прибутку (відповідної частини прибутку).
 1. Сторони погодились у випадку надання Підприємством третій особі права на використання цього винаходу без оплати в грошовій формі, в тому числі на основі перехресних ліцензій, визначати ціну наданого права в грошовій формі і вважати вказану ціну виручкою від продажу ліцензії.
 2. Підприємство зобов'язується виплачувати співавторам винагороду в наступні строки і в наступному порядку:
 • винагорода, визначена за долею собівартості продукції (робіт, послуг) - щоквартально, в двомісячний строк з дня закінчення відповідного кварталу, з визначенням розміру виплати за фактичними звітними даними вказаного кварталу;
 • винагорода, визначена по прибутку (відповідній частині прибутку), якщо розмір цієї винагороди більше суми винагород, визначених за долею собівартості продукції (робіт, послуг), - не пізніше трьох місяців після закінчення кожного календарного року, в якому використовувався винахід, з визначенням розміру виплати за фактичними звітними даними відповідного року у вигляді доплати з зарахуванням зроблених вищевказаних виплат за той самий рік;
 • винагорода, визначена по прибутку від продажу ліцензій, - не пізніше ............. місяців після надходження виручки, причому виплачувати його (за бажанням винахідників) в тій самій валюті, в якій одержана виручка;
 • .............. винагорода, визначена по виручці від продажу і/або обміну продукції за інші цінності, ніж офіційна валюта місцезнаходження Підприємства, - не пізніше ............ місяців після одержання виручки, причому виплачувати її (за бажанням співавторів) в тій самій валюті, в якій отримана виручка, без урахування інших виплат і незалежно від них;
 • винагорода, визначена по додатковому прибутку Підприємства в результаті пільг з оподаткування, - щоквартально, не пізніше .......... місяців після закінчення відповідного кварталу.
 1. Підприємство зобов'язується проводити індексацію винагороди, що виплачується співавторам, у випадку зміни офіційно встановленого для місцезнаходження Підприємства індексу споживчих цін з початку періоду часу, за який повинен бути проведений розрахунок відповідної винагороди, і до дня фактичної виплати винагороди.
 2. Підприємство зобов'язується виплачувати всі види винагороди співавторам в частках, встановлених згодою співавторів винаходу при поданні заявки на одержання авторського свідоцтва на цей винахід. Виплата винагороди провадиться шляхом перерахування на розрахункові рахунки співавторів. Усі витрати по розрахункам винагороди і його перерахуванню співавторам в межах країни місцезнаходження Підприємства воно бере на себе. Розрахунки по перерахуванню винагороди за межами країни місцезнаходження Підприємства беруть на себе співавтори.
 3. Підприємство зобов'язується виплачувати співавторам за кожний день прострочення платежу пеню в розмірі ........ % від суми, що підлягає виплаті, у випадку несвоєчасної виплати винагороди.
 4. У випадку укладення ліцензійних договорів на строк менший, ніж строк дії патенту, Підприємство зобов'язується не дозволяти ліцензіату подальше використання винаходу до закінчення строку дії патенту.
 5. Автори мають право через свого представника з числа Авторів знайомиться з усіма матеріалами, на підставі яких провадяться розрахунки винагороди, у тому числі з даними про обсяг виробництва, собівартість продукції, рентабельність, прибуток, виручку від продажу продукції, повідомленнями про надходження платежів, умовами ліцензійних угод. Автори зобов'язуються зберігати конфіденційність повідомлень.
 6. Сторони зобов'язуються не заперечувати патент, який буде виданий на цей винахід.

Санкції і порядок розгляду спорів

 1. У випадку невиконання п. ........ Договору він вважається таким, що не набув чинності.
 2. У випадку невиконання п. ........ Договору право на патент переходить до Винахідника і Підприємство зобов'язується виконати усі необхідні дії для передання права на патент, при цьому усі зроблені Підприємством раніше витрати не підлягають компенсації і раніше зроблені виплати не підлягають поверненню.
 3. У випадку невиконання п. ......... Договору Підприємство виплачує кожному співавтору, починаючи з місяця, наступного за місяцем, встановленим у вказаному пункті Договору, щомісячну компенсацію в розмірі .......... % середньомісячного заробітку працівника Підприємства.
 4. У випадку невиконання п.14 Договору укладена ліцензійна угода втрачає силу.
 5. Спори, що можуть виникнути в зв'язку з виконанням Договору, вирішуються в установленому порядку, відповідно до законодавства, що діє на території місцезнаходження Підприємства.
 6. Якщо законодавством встановлені інші правила, ніж ті, що містяться в цьому Договорі, то застосовуються правила законодавства.
 7. Односторонні зміни умов Договору не допускаються.
 8. У випадку реорганізації Підприємства його права і обов'язки за цим Договором переходять до правонаступника. У випадку ліквідації Підприємства право на патент переходить співавторам. У випадку переуступки патенту Підприємством третій особі права і обов'язки Підприємства за цим Договором переходять до правонаступника.
 9. У випадку виникнення форс-мажорних обставин дія цього Договору припиняється до завершення вказаних обставин, при цьому усі зроблені раніше витрати не підлягають компенсації і усі зроблені раніше виплати не підлягають поверненню.
 10. У випадку закінчення дії патенту до закінчення строку дії цього Договору усі зроблені раніше витрати не підлягають компенсації і усі зроблені раніше виплати не повертаються.
 11. Цей Договір підлягає виконанню незалежно від інших договорів і угод сторін з третіми особами і незалежно від зобов'язань сторін перед третіми особами.
 12. Цей Договір в частині конкретних умов його виконання є конфіденційним, не розголошується і не передається третім особам.
 13. Договір вступає в силу в день його підписання сторонами і діє до ......... року.

ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ, РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН

коментарі:

Ліцензія - дозвіл власника патенту (ліцензіара), що видається іншій особі (ліцензіату), на використання винаходу (корисної моделі) на певних умовах;

За ліцензійним договором власник патенту (ліцензіар) передає право на використання винаходу (корисної моделі) іншій особі (ліцензіату), яка бере на себе зобов'язання вносити ліцензіару обумовлені договором платежі і здійснювати інші дії, передбачені договором про виключну або невиключну ліцензію.

За договором про виключну ліцензію ліцензіар передає право на використання винаходу (корисної моделі) ліцензіату в певному обсязі, на визначеній території і на обумовлений строк, залишаючи за собою право використовувати винахід (корисну модель) в частині, що не передається ліцензіату. При цьому ліцензіар не має права надавати ліцензії на використання винаходу (корисної моделі) іншій особі на цій же території в обсязі наданих ліцензіату прав.

За договором про невиключну ліцензію ліцензіар передає право на використання винаходу (корисної моделі) ліцензіату, залишаючи за собою право на використання винаходу (корисної моделі), включаючи право надання ліцензій іншим особам.

Договір про передачу права власності на винахід (корисну модель) і ліцензійний договір вважаються дійсними, якщо вони укладені у письмовій формі і підписані сторонами. Зазначені договори набирають чинності стосовно будь-якої іншої особи лише після їх реєстрації в Установі.

Юридична особа може здійснювати окремі види діяльності, перелік яких встановлюється законом, після одержання нею спеціального дозволу (ліцензії).

Умови надання дозволу (видачі ліцензії) на використання об'єкта права інтелектуальної власності можуть бути визначені ліцензійним договором, який укладається з додержанням вимог цього Кодексу та іншого закону.

Майновими правами інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок є:

1) право на використання винаходу, корисної моделі, промислового зразка;
2) виключне право дозволяти використання винаходу, корисної моделі, промислового зразка (видавати ліцензії);

Виключна ліцензія видається лише одному ліцензіату і виключає можливість використання ліцензіаром об'єкта права інтелектуальної власності у сфері, що обмежена цією ліцензією, та видачі ним іншим особам ліцензій на використання цього об'єкта у зазначеній сфері.

Одинична ліцензія видається лише одному ліцензіату і виключає можливість видачі ліцензіаром іншим особам ліцензій на використання об'єкта права інтелектуальної власності у сфері, що обмежена цією ліцензією, але не виключає можливості використання ліцензіаром цього об'єкта у зазначеній сфері.

Невиключна ліцензія не виключає можливості використання ліцензіаром об'єкта права інтелектуальної власності у сфері, що обмежена цією ліцензією, та видачі ним іншим особам ліцензій на використання цього об'єкта у зазначеній сфері.

За згодою ліцензіара, наданою у письмовій формі, ліцензіат може видати письмове повноваження на використання об'єкта права інтелектуальної власності іншій особі (субліцензію).

Ліцензійний договір укладається на строк, встановлений договором, який повинен спливати не пізніше спливу строку чинності виключного майнового права на визначений у договорі об'єкт права інтелектуальної власності.

Ліцензіар може відмовитися від ліцензійного договору у разі порушення ліцензіатом встановленого договором терміну початку використання об'єкта права інтелектуальної власності. Ліцензіар або ліцензіат можуть відмовитися від ліцензійного договору у разі порушення другою стороною інших умов договору.

У разі відсутності у ліцензійному договорі умови про строк договору він вважається укладеним на строк, що залишився до спливу строку чинності виключного майнового права на визначений у договорі об'єкт права інтелектуальної власності, але не більше ніж на п'ять років. Якщо за шість місяців до спливу зазначеного п'ятирічного строку жодна із сторін не повідомить письмово другу сторону про відмову від договору, договір вважається продовженим на невизначений час. У цьому випадку кожна із сторін може в будь-який час відмовитися від договору, письмово повідомивши про це другу сторону за шість місяців до розірвання договору, якщо більший строк для повідомлення не встановлений за домовленістю сторін.

Ліцензійний договір може містити умови, не передбачені типовим ліцензійним договором. Умови ліцензійного договору, укладеного з творцем об'єкта права інтелектуальної власності, що погіршують його становище порівняно з становищем, передбаченим законом або типовим договором, є нікчемними і замінюються умовами, встановленими типовим договором або законом.

Укладення договору про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності не впливає на ліцензійні договори, які були укладені раніше.

Ліцензія на використання об'єкта права інтелектуальної власності та договори, визначені статтями 1109, 1112 та 1113 цього Кодексу, не підлягають обов'язковій державній реєстрації.

Їх державна реєстрація здійснюється на вимогу ліцензіара або ліцензіата у порядку, встановленому законом.

Відсутність державної реєстрації не впливає на чинність прав, наданих за ліцензією або іншим договором, та інших прав на відповідний об'єкт права інтелектуальної власності, зокрема на право ліцензіата на звернення до суду за захистом свого права.

Факт передання виключних майнових прав інтелектуальної власності, які відповідно до цього Кодексу або іншого закону є чинними після їх державної реєстрації, підлягає державній реєстрації.

Строк реєстрації ліцензійного договору в Установі не повинен перевищувати 2 місяців.

Власник патенту на винахід, деклараційного патенту на винахід, крім патенту (деклараційного патенту) на секретний винахід чи деклараційного патенту на секретну корисну модель, має право подати до Установи для офіційної публікації заяву про готовність надання будь-якій особі дозволу на використання запатентованого винаходу (корисної моделі). У цьому разі річний збір за підтримання чинності патенту зменшується на 50 відсотків починаючи з року, наступного за роком публікації такої заяви.

Особа, яка виявила бажання скористатися зазначеним дозволом, зобов'язана укласти з власником патенту чи деклараційного патенту договір про платежі. Спори, що виникають під час виконання цього договору, вирішуються у судовому порядку.

Якщо жодна особа не заявила власнику патенту про свої наміри щодо використання винаходу (корисної моделі), він може подати до Установи письмове клопотання про відкликання своєї заяви. У цьому разі річний збір за підтримання чинності патенту сплачується у повному розмірі починаючи з року, наступного за роком публікації такого клопотання.

Права, що випливають з патенту, не зачіпають будь-які інші особисті майнові чи немайнові права винахідника, що регулюються іншим законодавством України.

Ліцензійні договори значно відрізняються від інших комерційних контрактів, зокрема від найбільш розповсюджених на міжнародному ринку експортно-імпортних угод, а на внутрішньому ринку — від договорів закупівлі-продажу і постачання товарів.

Ліцензійний договір ця угода, відповідно до якої власник науково-технічних досягнень, винаходів, ноу-хау, промислових зразків, товарних знаків і взаємозалежних з ними науково-технічних і інших знань — ліцензіар передає і дозволяє використовувати їх своєму контрагенту — ліцензіатові в обумовлених угодою межах і на певний строк, а останній зобов’язується вносити обумовлені платежі і виконувати інші зобов’язання, передбачені договором.

Закони України про захист об’єктів промислової власності передбачують обов’язкову реєстрацію ліцензійних договорів і договорів про передачу прав на патент у Укрпатенті. Без реєстрації такі договори вважаються недійсними, тобто не роблять юридичної дії у відношенні третіх осіб.

Порядок реєстрації ліцензійних договорів установлений Правилами розгляду і реєстрації договорів про передачу патенту і ліцензійних договорів про надання права на використання винаходу, корисної моделі, промислового зразка, товарного знака.

Джерело: www.vdu.edu.ua