ПРОТОКОЛ N ..........
про адміністративне правопорушення
Серія ......... N ..........

........................... (місце складання протоколу)

........................... (дата складення протоколу)

Я, уповноважена посадова особа ................ (посада, прізвище, ім'я, по батькові) керуючись статтями .................. Кодексу України про адміністративні правопорушення, склав(ла) цей протокол про те, що ................................... (прізвище, ім'я, по батькові; місце проживання; місце роботи (найменування підприємства, установи, організації, його місцезнаходження) вчинив(ла) адміністративне правопорушення ............................. (місце, час вчинення і суть правопорушення; нормативно-правовий акт, який порушено, з визначенням пунктів, параграфів, характеру порушень) чим порушив(ла) вимоги .............. статті ................. Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Свідки правопорушення .................... (зазначити ПІО та місце проживання).

З протоколом ознайомлений, права, передбачені ст. 268 Кодексу України про адміністративні правопорушення (має право: знайомитися з матеріалами справи, давати пояснення, подавати докази, заявляти клопотання; при розгляді справи користуватися юридичною допомогою адвоката, іншого фахівця у галузі права, який за законом має право на надання правової допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи, виступати рідною мовою і користуватися послугами перекладача, якщо не володіє мовою, якою ведеться провадження; оскаржити постанову по справі. Справа про адміністративне правопорушення розглядається в присутності особи, яка притягається до адміністративної відповідальності. Під час відсутності цієї особи справу може бути розглянуто лише у випадках, коли є дані про своєчасне її сповіщення про місце і час розгляду справи і якщо від неї не надійшло клопотання про відкладення розгляду справи), особі, яка притягається до адміністративної відповідальності, роз'яснені.

Зі статтею 63 Конституції України (особа не несе відповідальності за відмову давати показання або пояснення щодо себе, членів сім'ї чи близьких родичів, коло яких визначається законом. Підозрюваний, обвинувачений чи підсудний має право на захист) ознайомлений.

ПОЯСНЕННЯ ПОРУШНИКА: ..........................(якщо є додаток, зазначити).

До протоколу додаються: ..................(акт перевірки, пояснення порушника, інші матеріали)

Протокол подається на розгляд до ......................... (повна назва суду)

Підпис особи, яка вчинила адміністративне правопорушення ..................... (підпис, прізвище, ініціали)

Підпис свідків (якщо такі були): .................

Уповноважена посадова особа ............. (підпис, прізвище, ініціали)

коментарі

Усі реквізити протоколу заповнюються розбірливим почерком українською мовою. Не допускається закреслення чи виправлення відомостей, що заносяться до протоколу, а також унесення додаткових записів після того, як протокол підписаний особою, яка вчинила правопорушення, щодо якої він складений. У разі виявлення помилки допускаються виправлення за умови запису "Виправленому вірити" та підпису державного інспектора, що склав протокол.

Якщо правопорушення вчинено кількома особами, то протокол про адміністративне правопорушення складається на кожну особу окремо.

При складанні протоколу вказуються частина статті та стаття КУпАП, згідно з якою настає адміністративна відповідальність за вчинені протиправні дії.

Зазначаються дата і місце складання протоколу. Указуються прізвище, ім'я та по батькові державного інспектора, який склав протокол.

У розділі відомостей про особу, яка вчинила правопорушення, зазначаються:

  • прізвище, ім'я та по батькові;
  • дата народження, а також місце народження;
  • повне найменування підприємства, установи, організації, де працює або навчається особа, її посада;
  • місце проживання особи на час вчинення правопорушення;
  • якщо особа притягується до адміністративної відповідальності повторно протягом року, указуються дата скоєння попереднього правопорушення, стаття КУпАП, вид адміністративного стягнення (попередження, розмір штрафу тощо);
  • серія, номер паспорта, коли та ким виданий або серія, номер іншого документа, що посвідчує особу, яка вчинила правопорушення (службове чи пенсійне посвідчення, студентський квиток і т.ін.), дата видачі й найменування підприємства, установи, організації, що його видали.

При викладенні обставин правопорушення вказуються дата та час його скоєння, суть правопорушення, які саме протиправні дії вчинив порушник.

До протоколу вносяться прізвища, ім'я та по батькові двох свідків правопорушення, адреси їх місця проживання, а також ставляться підписи свідків.

Порушникові роз'яснюються його права та обов'язки, передбачені ст. 268 КУпАП. Про обізнаність з вищевказаним порушник ставить у протоколі свій підпис, а в разі відмови поставити підпис - про це робиться відповідний запис у протоколі.

Порушник дає письмове пояснення по суті скоєного правопорушення, яке записується в протокол, і ставить свій підпис. У разі відмови від пояснення або підписання протоколу - про це робиться запис державного інспектора, що підтверджується підписами свідків.

Речі і документи, які є знаряддям або безпосереднім предметом правопорушення, виявлені під час огляду, вилучаються державним інспектором згідно зі статтями 264, 265 КУпАП.

Про вилучення речей і документів складається протокол або робиться відповідний запис у протоколі про адміністративне правопорушення.

Протокол підписується державним інспектором.

До протоколу долучаються матеріали, що підтверджують факт учинення адміністративного правопорушення (пояснення свідків правопорушення, заяви, протокол огляду та вилучення, акт закупки тощо).

Кожний документ повинен мати свої реквізити (дату, адресу, назву, підписи тощо), містити достовірну інформацію та відповідати вимогам законодавства.

Складений протокол та інші матеріали, що підтверджують факт учинення адміністративного правопорушення, формуються у справу, яка оформляється в установленому порядку. Справа про адміністративне правопорушення разом із супровідним листом направляються до районного (місцевого) суду за місцем учинення правопорушення.

Копія справи, що передана до суду, зберігається у державного інспектора. У подальшому до неї додаються результати розгляду справи в суді (копія постанови суду, копія акта державної виконавчої служби тощо).

Справи, за якими завершено провадження, зберігаються згідно з термінами, установленими чинним законодавством України.

Протокол не пізніше наступного дня після його складання реєструється державним інспектором у Журналі обліку протоколів про адміністративні правопорушення. Такий журнал оформлюється та ведеться державним інспектором.

Бланк протоколу має серію і номер.

Облік видачі бланків протоколів ведеться в Журналі обліку видачі бланків протоколів про адміністративні правопорушення.

Журнали обліку видачі бланків протоколів про адміністративні правопорушення та журнали обліку протоколів про адміністративні правопорушення зберігаються протягом строку, установленого чинним законодавством України.