ДОГОВІР ПОЗИКИ ГРОШОВИХ КОШТІВ

Місто ......., ....... року, ...... місяця, ...... числа

Ми, що нижче підписалися:

з одного боку – ..............., який постійно мешкає в ............, далі за текстом Позикодавець,

і з іншого боку - ................, ..................., зареєстрований ............, далі за текстом Позичальник,

уклали цей договір про нижчевикладене:

 1. Позикодавець передав у власність, а Позичальник прийняв ............ гривень .... коп., з зобов’язанням повернути таку ж саму суму до ............. року включно.
 2. Сума позики має бути передана в приміщенні нотаріальної контори в день підписання цього договору. Факт одержання грошей підтверджується заявою Позичальника, викладеної на примірниках договору. Справжність підпису Позичальника засвідчується нотаріально.
 3. За домовленістю сторін за користування позикою сплачуються проценти в розмірі ......... відсотків річних.
 4. Сторони свідчать, що цей Договір відповідає дійсним намірам сторін, укладений сторонами добровільно, при ясній пам’яті, його умови є справедливими для сторін.
 5. Сума позики має повертатись рівними частинами по .......... гривень щоквартально, до .... числа кожного кварталу, починаючи з ............ року. Проценти сплачуються разом із поверненням відповідної частини позики. Позика (її частини) вважається повернутою в момент зарахування грошової суми, що позичалася, на банківський рахунок Позичкодавця.
 6. При відмови Позикодавця від прийняття грошей, в тому числі через закритий рахунок, Позичальник має право передати суму позики в депозит нотаріусу, що буде вважатись виконанням цього договору.
 7. Позичальник має право повернути позичену грошову суму достроково, а Позикодавець зобов’язаний прийняти їх.
 8. Якщо Позичальник не поверне позичену суму грошей (відповідну їх частину) до вказаного строку, Позикодавець має право, починаючи з наступного дня після цього строку, пред’явити цей договір до стягнення, в тому числі шляхом вчинення виконавчого напису нотаріуса.
 9. За прострочення виконання зобов’язань за цим договором Позичальник виплачує пеню в розмірі 1 (одного) відсотка від простроченої суми за кожен день прострочення, а сума позики має бути виплачена з урахуванням офіційно встановленого індексу інфляції.
 10. Позикодавець має право звернути стягнення на будь-яке майно Позичальника на яке, згідно з законодавством України, може бути звернене стягнення.
 11. Витрати, пов’язані з оформленням цього договору сплачує Позичальник, він також несе відповідальність за всі витрати, що пов’язані з виконанням цього договору або з стягненням суми боргу.
 12. Зміст ст. ст. 1046-1053 Цивільного кодексу, п "а" ст. 1.3 Закону України "Про оподаткування доходів фізичних осіб", сторонам нотаріусом роз’яснено.
 13. Цей договір складений та посвідчений в двох примірниках, один з яких залишається в справах приватного нотаріуса, а інший видається Позикодавцю.
 14. Цей договір є укладеним з моменту фактичної передачі грошей.

ПІДПИСИ