Договір купівлі - продажу нерухомого майна та обладнання в кредит з розстроченням платежу

Місто ......., ....... року, ...... місяця, ...... числа

Продавець: ................, в особі ......................., що діє на підставі .................., з однієї сторони, та

Покупець: ....................., в особі ......................., що діє на підставі .................., з іншої сторони,

уклали цей Договір купівлі-продажу нерухомого майна та обладнання і кредит з розстроченням платежу (далі - Договір) про таке.

Предмет договору

 1. Предметом договору є об`єкт нерухомості, який розміщено у віддаленому, гірському та іншому населеному пункті з кількістю жителів до 500 чол., та обладнання, необхідне для здійснення підприємницької діяльності.
 2. Продавець в порядку і на умовах, передбачених Договором, зобов`язується передати у власність Покупцю нерухоме майно ........................, загальною площею ..................., яке знаходиться за адресою: ......................., та обладнання ......................, (далі - майно), а Покупець зобов`язується в порядку і на умовах, передбачених Договором, прийняти майно і сплатити договірну ціну за нього частинами, в порядку, передбаченому Договором.
 3. Договірна ціна майна становить .............. грн., в т. ч. ПДВ.
 4. Договірна ціна майна щомісячно коригується на рівень інфляції, визначений Державним комітетом статистики України. Коригування ціни оформлюється протоколом. Відмова Покупця підписати протокол є підставою для розірвання договору, а раніше сплачені кошти поверненню Покупцю не підлягають.
 5. Право власності на майно переходить до Покупця з моменту нотаріального посвідчення та державної реєстрації Договору.
 6. В момент приймання-передачі майна Покупцем (заставодавцем) і Продавцем (заставодержателем) складається договір застави нерухомого майна та обладнання (додаток), яке є предметом договору і проводиться його нотаріальне посвідчення.

Порядок, строки і розміри платежів за майно

 1. З моменту нотаріального посвідчення та державної реєстрації договору Покупець зобов`язаний внести рівними частинами у строки, визначені Договором для виплати договірної ціни, загальну суму ............... (..................), в т. ч. ПДВ, за майно, що визначене у ....... Оплата договірної ціни в повному обсязі повинна бути здійснена до "...." ........ 200.. р. Сплата за майно здійснюється щомісячно не пізніше .......... числа рівними частинами від договірної ціни у розмірі ......... грн. кожна частина. ПДВ в сумі ................... грн. сплачується Покупцем одноразово до підписання акта приймання-передачі.
 2. Розрахунки за придбане майно здійснюються Покупцем у безготівковій формі або готівкою.

Передача майна

 1. Передача майна здійснюється Продавцем Покупцю у ............. термін після нотаріального посвідчення і державної реєстрації цього Договору.
 2. Передача майна Продавцем і прийняття майна Покупцем посвідчуються актом прийому-передачі, який підписується сторонами.

Покупець зобов`язаний:

 • укласти з Продавцем договір про господарсько-правові взаємовідносини з організації торговельної та іншої діяльності(громадського харчування, заготівель, виробництва, платних послуг) для задоволення потреб у товарах, роботах, послугах членів споживчих товариств, членів їх сімей, інших громадян, які проживають у віддалених, гірських та інших населених пунктах із кількістю жителів до 500 чоловік, який є невід`ємною частиною Договору;
 • зареєструватися в органі державної реєстрації як суб`єкт підприємницької діяльності - фізична особа і не менше трьох років здійснювати у .....................(назва населеного пункту), у якому розміщено майно, що є предметом Договору, такі види діяльності..............;
 • в установленому цим Договором порядку та у визначений цим Договором термін сплатити договірну ціну за майно;
 • в установлений цим Договором термін прийняти майно;
 • застрахувати майно;
 • не відчужувати, не передавати в заставу та в інший спосіб розпоряджатися предметом договору до повної сплати договірної ціни на умовах договору;
 • забезпечити схоронність та використовувати за цільовим призначенням предмет договору до повної сплати договірної ціни на умовах договору.

Обов`язки продавця

 • Продавець зобов`язаний передати Покупцю майно в установлений у Договорі термін.

Відповідальність сторін

 • У випадку порушення своїх зобов`язань за Договором сторони несуть відповідальність, визначену Договором та законодавством України.
 • У разі невиконання або неналежного виконання Договору Покупцем Продавець має право вимагати від Покупця повернення майна в повному обсязі і в такому самому стані, в якому воно було на момент продажу, без компенсації раніше виплачених сум. У разі погіршення якості предмету договору Покупець зобов`язаний відшкодувати завдані збитки.
 • У разі порушення терміну і порядку сплати вартості за майно Покупець сплачує Продавцю пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ від простроченої суми за кожний день прострочення.
 • У разі відмови Продавця передати продане майно Покупець має право відмовитися від договору купівлі-продажу.

Гарантії продавця

 • Продавець підтверджує, що майно не входить до переліку об`єктів неподільного громадського майна, не знаходиться під забороною відчуження, арештом, не є предметом застави чи іншим засобом забезпечення виконання зобов`язань перед будь-якими фізичними або юридичними особами чи державою, а також не обтяжене будь-яким іншим чином, передбаченим законодавством України.

Ризик випадкової загибелі майна

 • Ризик випадкової загибелі майна несе Покупець з моменту нотаріального посвідчення Договору.

Вирішення спорів

 • Усі спори, що пов`язані із Договором, його укладенням або такі, що виникають у процесі виконання умов Договору, вирішуються переговорами між Сторонами. Якщо спір не можливо вирішити переговорами, він вирішується в судовому порядку у судах загальної юрисдикції за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору у порядку, визначеному законодавством України.

Зміни умов Договору та його розірвання

 • Зміни в Договір можуть бути внесені за взаємною згодою сторін, що оформляється додатковою угодою до Договору.
 • Зміни та доповнення, додаткові угоди і додатки до Договору є його невід`ємною частиною і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі, підписані уповноваженими на те представниками сторін та нотаріально посвідчені.

Витрати

 • Усі витрати, пов`язані з укладенням Договору, бере на себе Покупець.

Додаткові умови

 • Договір набуває чинності з моменту його нотаріального посвідчення та державної реєстрації в установленому законодавством України порядку і діє до повного виконання сторонами своїх зобов`язань за цим Договором.
 • Після набуття чинності Договором усі попередні переговори за ним, листування, попередні угоди та протоколи про наміри з питань, що так чи інакше стосуються Договору, втрачають юридичну силу.
 • Усі правовідносини, що виникають у зв`язку з виконанням умов Договору і не врегульовані ним, регламентуються нормами законодавства України.
 • Продавець є платником податків на загальних підставах.
 • Договір складений українською мовою на ...... сторінках, у ..... примірниках, кожний з яких має однакову юридичну силу.

Місцезнаходження і реквізити сторін