Договір про переведення боргу

м. ........., ............... року

......................, (надалі іменується "Первісний боржник"), з однієї сторони,

......................, (надалі іменується "Новий боржник"), з другої сторони, та

......................, (надалі іменується "Кредитор"), з третьої сторони,

(в подальшому разом іменуються "Сторони", а кожна окремо - "Сторона")
на підставі статей 520 – 523 Цивільного кодексу України, уклали цей Договір про переведення боргу (надалі іменується "Договір") про таке:

1. Цим Договором регулюються відносини, пов'язані із заміною зобов'язаної сторони (Первісного боржника) у зобов'язанні, що виникає із Договору ....... N ......... від ... 200.. р., укладеного між Первісним боржником та Кредитором (надалі іменується "Основний договір").

2. Первісний боржник переводить на Нового боржника борг (грошове зобов'язання) у розмірі .................. грн., що виник на підставі Основного договору, що підтверджується Актом звіряння взаєморозрахунків між Кредитором та Первісним боржником, який є невід’ємною складовою частиною даного договору. Новий боржник зобов'язаний сплатити зазначену суму Кредитору на умовах визначених в додатковій угоді до цього договору, яка укладається між Новим боржником та Кредитором.

3. Кредитор не заперечує проти заміни Первісного боржника Новим боржником в Основному договорі і, підписуючи зі своєї сторони цей Договір, дає свою згоду на відповідне переведення боргу в порядку та на умовах, визначених цим Договором.

4. Новий боржник має право висунути проти вимоги Кредитора всі заперечення, що ґрунтуються на відносинах між Кредитором та Первісним боржником за Основним договором.

5. Новий боржник цим підтверджує, що йому була передана вся необхідна інформація (копії документів), пов'язана із Основним договором, зокрема і та, що стосується спорів і суперечностей за Основним договором між Первісним боржником та Кредитором.

6. Після виконання Новим боржником зобов’язань за цим договором до нього переходять всі права Кредитора за Основним договором, тобто виникає право регресу.

7. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами. Якщо відповідний спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного в Україні законодавства.

8. Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його підписання Сторонами та його скріплення печатками Сторін.

9. Строк цього Договору починає свій перебіг ..................... та визначається часом, достатнім для реального та належного виконання цього Договору Сторонами.

10. Після набрання чинності цим Договором всі попередні переговори за ним, листування, попередні договори, протоколи про наміри та будь-які інші усні або письмові домовленості Сторін з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу, але можуть братися до уваги при тлумаченні умов цього Договору.

11. Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, у тому числі пов'язані із дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регламентуються цим Договором та відповідними нормами чинного в Україні законодавства, а також застосовними до таких правовідносин звичаями ділового обороту на підставі принципів добросовісності, розумності та справедливості.

12. Цей Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології українською мовою у трьох автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу, - по одному для кожної із Сторін.

МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ, РЕКВІЗИТИ І ПІДПИСИ СТОРІН