Договір про надання поворотної фінансової допомоги (позики)

м. ..............       .............. року

......................, іменований надалі «Позичальник», в особі ...................., що діє на підставі ...................., з одного боку,

та громадянин України, паспорт серія ......... № .........., виданий ............., ідентифікаційний номер ......................., який є засновником ....................., іменований надалі «Позикодавець», з іншого боку, а разом - Сторони, попередньо ознайомлені з вимогами цивільного законодавства України щодо недійсності правочинів, перебуваючи при здоровому розумі та ясній пам’яті, діючи добровільно, розумно та свідомо, без впливу обману, помилки, без будь-якого примусу, як фізичного та і психологічного, бажаючи реального настання правових наслідків, обумовлених нижче, розуміючи значення своїх дій та їх правові й фактичні наслідки, уклали цей Договір про наступне:

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Позикодавець надає Позичальнику грошові кошти у вигляді поворотної фінансової допомоги у розмірі передбаченому в п.2.1 цього Договору, а Позичальник зобов'язується повернути надану поворотну фінансову допомогу в порядку та на умовах, передбачених даним Договором.
1.2. Поворотна фінансова допомога — це сума коштів, що надійшла платнику податків у користування за договором, який не передбачає нарахування процентів або надання інших видів компенсацій у вигляді плати за користування такими коштами, та є обов'язковою до повернення (п. 14.1.257 Податкового кодексу України).

2.УМОВИ ТА СТРОК НАДАННЯ ПОВОРОТНОЇ ФІНАНСОВОЇ ДОПОМОГИ

2.1. Поворотна фінансова допомога надається в національній валюті України у розмірі ..................... (сума прописом) гривень 00 коп.
2.2. Поворотна фінансова допомога надається Позичальнику на безоплатній основі, тобто плата за користування грошовими коштами не стягується.
2.3. Поворотна фінансова допомога надається Позикодавцем у повному розмірі. Термін надання не повинен перевищувати ............. (прописом) календарних днів з дати підписання договору.
2.4. Перерахування грошових коштів здійснюється Позикодавцем на поточний рахунок Позичальника.
2.5. Поворотна фінансова допомога використовується для потреб Позичальника відповідно до статутних цілей його діяльності.
2.6. Поворотна фінансова допомога вважається наданою Позикодавцем Позичальнику з моменту перерахування коштів на розрахунковий рахунок, що підтверджує виписка з банку.
2.7. Поворотна фінансова допомога надається Позичальнику на строк, не більший ніж ............. (прописом) календарних днів.

3.ПОРЯДОК ПОВЕРНЕННЯ ПОВОРОТНОЇ ФІНАНСОВОЇ ДОПОМОГИ

3.1. Поворотна фінансова допомога підлягає поверненню на вимогу Позикодавця, але не пізніше сплину останнього дня строку визначеного в п.2.7 цього Договору.
3.2. У випадку якщо Позикодавець бажає достроково отримати кошти надані Позичальнику, він зобов’язаний надіслати рекомендованим листом з повідомленням про вручення вимогу про повернення суми поворотної фінансової допомоги, складену в письмовому вигляді, на фактичну адресу Позичальника.
3.3. Позичальник у разі отримання письмової вимоги Позикодавця про повернення поворотної фінансової допомоги зобов’язаний протягом ........ (прописом) робочих днів, з моменту отримання вимоги повернути кошти у порядку передбаченому п. 3.4 цього Договору.
3.4. Повернення грошових коштів проводиться шляхом перерахування грошових коштів на особовий рахунок Позикодавця в установі банку.
3.5. Поворотна фінансова допомога вважається повернутою з моменту остаточного перерахування коштів, що позичалися, на поточний рахунок Позикодавця, що підтверджує відповідна виписка з банку.

4. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

4.1. Позичальник має право достроково повернути отриману поворотну фінансову допомогу Позикодавцю.
4.2. Позичальник зобов’язаний повернути поворотну фінансову допомогу до закінчення строку визначеного в п. 2.7 цього Договору або після отримання письмової вимоги Позикодавця про дострокове повернення.
4.3. Позикодавець має право у будь-який момент вимагати дострокове повернення коштів, наданих Позичальнику у вигляді поворотної фінансової допомоги, шляхом надсилання вимоги про повернення суми поворотної фінансової допомоги.
4.4. Сторони зобов’язуються виконувати умови Договору.

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

5.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання чи неналежне виконання своїх зобов'язань за даним Договором відповідно до чинного законодавства України.
5.2. При порушені Позичальником строку повернення поворотної фінансової допомоги передбаченого п.2.7 цього Договору чи невиконання п.3.3 Цього Договору Позичальник повинен сплатити на користь Позикодавця неустойку у розмірі ...... % від розміру поворотної фінансової допомоги, що є неповернутою на момент отримання вимоги про повернення або на момент сплину строку визначеного у п. 2.7 цього Договору.
5.3. Сторони несуть повну відповідальність за правильність указаних ними у Договорі реквізитів та зобов’язується повідомити в письмовому вигляді іншу Сторону про зміну поштових, розрахунково-платіжних та інших реквізитів у ...... – денний, а в разі неповідомлення несе ризик настання пов’язаних із цим несприятливих для наслідків.
5.4. Закінчення строку дії Договору не звільняє Сторони від відповідальності за порушення його умов, яке відбулося піж час дії договору.

6. ПОРЯДОК РОЗГЛЯДУ СПОРІВ

6.1. Спори між Сторонами вирішуються шляхом переговорів.
6.2. В разі недосягнення згоди зацікавлена Сторона передає спір на розгляд компетентного судового органу в порядку, передбаченому чинним законодавством України.
6.4. При виконанні Договору та врегулюванні розбіжностей, що випливають із нього, сторони керуються чинним законодавством України.

7. ФОРС-МАЖОР

7.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов'язань по дійсному договору, якщо повне або часткове невиконання своїх зобов'язань являється наслідком обставин непоборної сили (землетрусу, пожежі, повені, епідемії), а також некласичних видів форс-мажорних обставин, які можуть мати місце на території України, таких як: непередбачені політичні дії, екологічні катастрофи, воєнні дії, у тому числі бойові (учбові), страйки, національні та еміграційні хвилювання, рішення органів влади, зміни національного законодавства, злочинні дії третіх осіб по відношенню до Сторін, що виникли після укладення даного Договору.
7.2 У випадку виникнення обставин непереборної сили, Сторона, що зазнала їх впливу, повинна негайно за допомогою будь-яких доступних засобів повідомити про такі обставини іншу Сторону у максимально стислий строк (але не пізніше ............ календарних днів), направивши письмове повідомлення про настання таких обставин, а після їх припинення – негайно, але в будь-якому випадку не пізніше ........... (прописом) годин з моменту, коли Сторона дізналась або повинна була дізнатися про припинення, письмово повідомити протилежну Сторону про їх припинення.
7.3. Наявність та строк дії обставин Форс-мажору (непереборної сили) має бути належно підтверджено уповноваженим компетентним органом держави.
7.4. У випадку, якщо Сторона, що зазнала дії обставин Форс-мажору, не направить або несвоєчасно направить Повідомлення про Форс-мажор, як це визначено п. 8.3 цього Договору, така Сторона втрачає право посилатися на обставини Форс-мажору як на підставу для звільнення від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов’язань за цим Договором.
7.5. У випадку настання обставин Форс-мажору, строк виконання зобов’язань Сторонами за цим Договором продовжується відповідно часу, протягом якого діють такі обставини.
7.6. У випадках, коли обставини Форс-мажору діють більше ............. (прописом) місяців, або коли при виникненні таких обставин стає очевидним, що такі обставини будуть діяти більше такого строку, будь-яка Сторона має право розірвати цей Договір в односторонньому порядку шляхом направлення відповідного Повідомлення про розірвання не пізніше ніж за ............. (прописом) календарних днів до дати дострокового розірвання.

8. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ ТА ІНШІ ПОЛОЖЕННЯ

8.1. Даний Договір вступає в силу з моменту його підписання та діє до повного виконання сторонами їх зобов'язань за Договором. Договір може бути розірвано за домовленістю Сторін або за рішенням суду.
8.2. Договір вважається розірваним з моменту підписання Сторонами додаткової угоди про розірвання Договору або набрання законної сили рішення суду про розірвання відповідного договору.
8.3. Всі зміни та доповнення до даного Договору укладаються в письмовій формі та підписуються обома Сторонами у вигляді додаткової угоди до даного договору, яка є його невід’ємною частиною.
8.4. Даний Договір укладено в двох примірниках на двох сторінках українською мовою, що мають однакову юридичну силу, по одному для кожної із Сторін.
8.5. Жодна із Сторін не має права передавати свої права за Даним Договором третій стороні без письмової згоди другої Сторони.
8.6. У випадках, не передбачених Даним Договором, Сторони керуються чинним цивільним законодавством України.
8.7. Після підписання Даного Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні угоди та протоколи про наміри з питань, так чи інакше пов'язаних з Даним Договором, втрачають юридичну силу.

9.РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН