ПОЗОВНА ЗАЯВА
про стягнення заборгованості

Між .................... (далі – позивачем) та .................... (далі - відповідачем) укладено договір за № ........... від ............... року про .................... (далі – договір, копія якого додається до позовної заяви).

В п. ............ договору сторони погодили вартість послуг по .................. в розмірі ............... грн., в тому числі ПДВ .............. грн. П. ........... договору визначено порядок оплати послуг не пізніше ............ числа поточного звітного місяця, в якому надаються послуги.

Відповідно до п. ....... договору акт здачі-приймання виконаних робіт оформлюється сторонами протягом ............ календарних днів після закінчення поточного місяця, в якому надавались послуги.

Позивач згідно вимог договору надав відповідачеві послуги в повному обсязі за ................, що підтверджується актами здачі-приймання робіт (послуг) за №№ .............. від ............... р. і .............. від .............. р. (копії яких додаються до позовної заяви), які підписані відповідачем і скріплені його печаткою, але відповідач станом на теперішній час не оплатив названі послуги в розмірі ............... грн. та 3% річних в розмірі ................ грн., що складає загальну заборгованість .............. грн.

Наявність заборгованості визнано відповідачем, що підтверджується актом звірки заборгованості від ............... р., який підписаний відповідачем і скріплений його печаткою, копія якого додається до позовної заяви.

П. ........... договору передбачено право сторін вирішувати у претензійно-позовному порядку суперечки, що виникли при виконанні договору.

Відповідно до ст. 180 ч. 7 Господарського кодексу України закінчення строку дії господарського договору не звільняє сторони від відповідальності за його порушення, що мало місце під час дії договору. А у ст. 193 цього кодексу зазначається, що суб’єкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобов’язання належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договору.

Відповідно до ст. 224 цього кодексу учасник господарських відносин, який порушив господарське зобов’язання, повинен відшкодувати завдані цим збитки суб’єкту, права і законні інтереси якого порушено. Під збитками розуміють витрати, зроблені управленою стороною, втрата або пошкодження її майна, а також не одержані нею доходи, які управнена сторона одержала б у разі належного виконання зобов’язання або додержання правил здійснення господарської діяльності другою стороною. Крім того, згідно ст. 625 Цивільного кодексу України, боржник, який прострочив виконання грошового зобов’язання, за вимогою кредитора зобов’язаний сплатити суму боргу з урахуванням індексу інфляції за весь час прострочення, а також 3% річних від простроченої суми.

Основний борг відповідача розраховується і складає: .....................

3% річних від простроченої суми основного боргу розраховуються і складають: ..............

Загальний розмір заборгованості розраховується і складає: .....................

Враховуючи вищевикладене та керуючись ст. 180 ч. 7, 193, 224 Господарського кодексу України, ст. 625 Цивільного кодексу України, ст.ст. 1, 2, 12, 54, 58 Господарського процесуального кодексу України, -

ПРОШУ:

  1. Стягнути з ........................ на користь ...................... суму основного боргу у розмірі ................ грн., 3% річних у розмірі ................. грн., що складає загальну заборгованість у розмірі .................... грн.
  2. Стягнути з ..................... на користь ......................... суму відшкодування витрат по оплаті державного мита у розмірі ................. грн. та витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу у розмірі ............. грн.

Додатки: .................

Підпис позивача: ..............